Ysgol Clywedog’s Eco-Action Taskforce Group

Mae myfyrwyr Ysgol Clywedog yn dathlu ar ôl ennill prif wobr categori Cydweithio Rhyngwladol yn rownd derfynol cystadleuaeth newyddiaduraeth amgylcheddol fyd-eang.

Gweithiodd Grŵp Tasglu Gweithredu-Eco Ysgol Clywedog (sy’n cynnwys 25 o fyfyrwyr blynyddoedd 7 i 11) gydag ysgol bartner, Colegio Enriquez Soler yn Melilla, Sbaen i greu fideo ar gyfer categori Cydweithio Rhyngwladol cystadleuaeth Newyddiadurwr Ifanc yr Amgylchedd.

Yn gynharach eleni fe gawsoch chi wybod am eu fideo tri munud gwych o’r enw ‘Plastic Waste – An Intercontinental Problem’, felly mae’n braf clywed eu bod wedi mynd yn eu blaenau i gyrraedd y brig.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae’r fideo yn amlygu effaith niweidiol a hirdymor plastigion untro ar yr amgylchedd.

Roedd Dr Christian Dunn o Brifysgol Bangor, un o arbenigwyr blaenllaw’r wlad mewn plastigion micro, a Helen Tandy, Cadeirydd Cyfeillion y Ddaear Caer a’r Ardal, wedi dangos eu cefnogaeth i’r fideo.

Cafodd rhestr fer y gystadleuaeth ei hasesu ar y we gan feirniaid rhyngwladol a oedd yn cynnwys arbenigwyr newyddiaduraeth amgylcheddol, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ac addysg datblygu cynaliadwy.

“Buddugoliaeth”

Meddai Nicholas Brown, Pennaeth Daearyddiaeth Ysgol Clywedog: “Ar ôl cyrraedd y brig yn y gystadleuaeth genedlaethol ac ennill lle yn y rownd derfynol yn gynharach fis yma, aeth y myfyrwyr benben â 182 o ymgeiswyr eraill o 31 gwlad. Roedd hynny’n dipyn o gamp ynddo’i hun ac roedd ennill yn fuddugoliaeth enfawr iddyn nhw.

“Ar ddechrau’r prosiect edrychodd y myfyrwyr ar enillydd y llynedd ac roedden nhw’n ansicr o ran eu gallu i wneud rhywbeth tebyg neu well. Ond bu iddyn nhw wneud hynny, a llwyddo!

“Maen nhw wedi cystadlu ar lwyfan y byd yn erbyn myfyrwyr o bob cefndir, ac mae hynny wedi bod yn hwb mawr i’w hyder. Heb amheuaeth, bydd y profiad yma, a gweithio gyda myfyrwyr tramor, o fantais iddyn nhw yn y dyfodol.

“Rydw i’n edrych ymlaen at ailgynnull y grŵp a chynllunio ar gyfer cystadleuaeth y flwyddyn nesaf. Rydym ni wedi datblygu perthynas dda gyda’r myfyrwyr yn Sbaen ac maen nhw’n awyddus i barhau i weithio efo ni. Felly rydw i’n edrych ymlaen at yr hyn y gallwn ni gyflawni nesaf.”

“Talent newyddiadura gwych”

Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Clywedog ac Aelod Arweiniol Addysg: “Mae’n wych bod Grŵp Tasglu Gweithredu-Eco Ysgol Clywedog a’u hysgol bartner, Colegio Enriquez Soler, wedi cyrraedd y brig yn y categori Cydweithio Rhyngwladol. Ond, ar ôl gweld safon y fideo, dydi hynny fawr o syndod. Dangosodd y myfyrwyr dalent newyddiadura a chreadigrwydd gwych i ddatblygu darn o waith rhagorol i hyrwyddo neges bwysig iawn. Roedd yn waith tîm ardderchog, ac maen nhw’n llawn haeddu’r wobr hon. Da iawn bawb.”

“fideo pwerus”

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Llongyfarchiadau mawr i bawb a oedd yn rhan o’r fideo pwerus yma. Mae gormod o blastig yn broblem fyd-eang sy’n niweidio’r amgylchedd ac yn tagu ein moroedd, a dw i’n falch bod y myfyrwyr wedi dewis amlygu’r broblem yma. Mae’r genhedlaeth iau wedi cymryd y cyfrifoldeb am addysgu pobl am y materion amgylcheddol pwysig yma, ac maen nhw’n helpu ymdrechion Wrecsam i fod yn rheng flaen y frwydr ailgylchu yng Nghymru.”

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG