Cafodd disgyblion chweched dosbarth mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y cyfle i fwrw golwg dros y cynlluniau ar gyfer eu bloc newydd – ac hyd yn oed y cyfle i edrych o gwmpas y safle cyn iddo agor y flwyddyn nesaf.

Mae gwaith yn parhau ar estyniad gwerth £1.5 miliwn yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, a fydd yn darparu cartref newydd i chweched dosbarth yr ysgol.

Aeth y contractwyr, Read Construction, ati i weithio ar y bloc newydd yn ôl ym mis Gorffennaf, ac mae mwyafrif y gwaith adeiladu yn mynd rhagddo erbyn hyn.

WEDI METHU CASGLIAD BIN? GADEWCH I NI WYBOD.

Yn gynharach yr wythnos hon, cafodd myfyrwyr y cyfle i edrych ar rai o’r dyluniadau cynllun ar gyfer y bloc newydd, ac hyd yn oed y cyfle i edrych o amgylch yr adeilad.

Yn ogystal â darparu rhagor o ofod i’r chweched dosbarth, bydd y safle newydd hefyd yn cynnwys nifer o nodweddion newydd gan gynnwys cyfleuster TG a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr gysylltu eu dyfeisiau – yn gyfrifiaduron ysgol a dyfeisiau personol – i amryfal sgriniau tra’n astudio neu adolygu.

Bydd yr adeilad newydd yn caniatáu i ni gynyddu cynhwysedd yr ysgol ar lefel uwchradd a sicrhau dyfodol addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam.

Caiff y gwaith ei ariannu o Raglen Ysgolion yr 21ain ganrif Band A Llywodraeth Cymru, a chyngor Wrecsam.

Mae’r gwaith wedi’i raglennu i ddod i ben yn 2019, gyda’r disgwyl y bydd yr estyniad newydd yn cael ei drosglwyddo ym mis Ebrill.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, yr Aelod Arweiniol dros Addysg: “Mae’r prosiect hwn yn rhan o’n ymrwymiad parhaus i wella’r amgylchedd addysgol yn ein hysgolion ac rwyf yn y hyderus y bydd, unwaith y caiff ei agor, yn cael ei werthfawrogi’n arw gan fyfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Morgan Llwyd.

“Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth parhaus tuag at ysgolion Wrecsam, a’n Swyddogion Addysg am eu gwaith caled yn darparu mwy o brosiectau ysgolion nac a fwriadwyd yn wreiddiol, a hynny heb gyllid ychwanegol.”

Dywedodd Aled Roberts, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd: “Roedd hi’n wych i gael cipolwg ar y bloc Chweched Dosbarth newydd gyda rhai o’n myfyrwyr y bore yma ac i weld sut y mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.

“Mae ein myfyrwyr yn helpu i siapio’r cynllun ac fe ddylai’r cyfleusterau sylweddol a fydd ar gael unwaith y bydd y bloc ar agor alluogi i’n myfyrwyr chweched dosbarth gymryd mantais llawn o hynny, ac adeiladu ar eu cyraeddiadau TGAU yn Ysgol Morgan Llwyd.”

Meddai Richard Heaton, Rheolwr Gyfarwyddwr Read: “Rydym wedi’n cyffroi i fod yn darparu’r amgylchedd dysgu modern hwn ar y cyd â Chyngor Wrecsam a’n tîm dylunio. Trwy gydol y cyfnod adeiladu rydym wedi bod yn ymgysylltu â’r ysgol a’r gymuned er mwyn cynyddu gwerth y cynllun.”

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD