Mae gwelliannau arfaethedig ar eu ffordd i’n Gwasanaethau Dydd a Gwelliant ar gyfer unigolion sydd ag anableddau.

Mae’n bosib y byddwch wedi clywed amdanynt eisoes – naill ai yn y wasg neu gennym ni.

Heddiw, pleidleisiodd ein Bwrdd Gweithredol o blaid cymeradwyo newidiadau arfaethedig i’r gwasanaethau hyn, sydd yn golygu y gall ein adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion bellach gychwyn rhoi’r newidiadau hynny ar waith.

Bydd diweddariad ar y newidiadau ymhen chwe mis.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Mae’r gwasanaeth yn cael ei rannu ar draws nifer o brosiectau gwahanol, gan gynnwys:

  • Le Cafe – caffi yng Nghanolfan Adnoddau Cunliffe, Rhosddu.
  • Coverall –  gwasanaeth golchi yn Rhosymedre
  • PAT – gwasanaeth profi teclynnau symudol ar gyfer busnesau
  • Gwasanaeth y caffi ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun

Pam fod angen y newidiadau hyn?

Fe wnaethom ni ysgrifennu darn yr wythnos diwethaf sydd yn darparu gwybodaeth fanwl ar y newidiadau a pham fod eu hangen – gallwch ddod o hyd i’r erthygl honno yma.

Yn y darn, fe wnaethom ni nodi fod angen i’r gwasanaethau newid am nifer o resymau, gan gynnwys:

  • Sicrhau ein bod yn bodloni anghenion cyfredol defnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â’u hanghenion i’r dyfodol.
  • Bodloni gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
  • Datblygu cyfleoedd cynaliadwy, hirdymor i unigolion.
  • Gwella darpariaeth y gwasanaeth yn y modd mwyaf cost-effeithiol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rydym wedi gweithio gydag unigolion, gofalwyr, teuluoedd a rhanddeiliaid eraill i gyd-gynhyrchu’r cynllun ar gyfer gwasanaeth y caffi yng Nghaffi Dyfroedd Alun a sut bydd yn diwallu anghenion pobl wrth symud tuag at y dyfodol.

Mae dull gweithredu ar y cyd / sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn bwysig iawn, gan gynnwys pobl sydd ag anghenion gofal a chymorth a’u gofalwyr, pan fyddwn yn cynllunio unrhyw ddarpariaeth newydd. Bydd yn bwysig defnyddio’r dull hwn wrth i ni edrych ar sut bydd angen i’r gwasanaethau cymdeithasol wneud newidiadau wrth symud ymlaen.

Sut byddwch yn helpu pobl drwy’r broses?

Byddwn yn gweithio gydag unigolion, eu teuluoedd a’u gofalwyr er mwyn rheoli’r newidiadau.

Mae Gweithwyr Cefnogi yn gweithio’n agos gydag unigolion, eu teuluoedd, ac eiriolwyr ble bo’r angen, fel y gallant adnabod eu cryfderau a’u gallu a darganfod ffyrdd eraill i gyflawni eu canlyniadau. Bydd pobl yn cael eu cefnogi drwy unrhyw newidiadau, ac wedi i newidiadau ddigwydd yn cynnig sicrwydd parhad.

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU