Mae newyddion da ar y ffordd i ganol tref Wrecsam.

Ychydig yn ôl fe gyhoeddom fod gwaith yn cael ei wneud ar gais am gyllid gan y Loteri Genedlaethol er mwyn adfywio rhai o adeiladau hŷn Wrecsam, y tu mewn i Ardal Gadwraeth canol y dref.

Byddai’n canolbwyntio ar rai o’r asedau hanesyddol allweddol yn yr Ardal Gadwraeth, gan gynnwys Marchnad y Cigydd a rhai o’r adeiladau hŷn ar Stryt yr Hôb a’r Stryt Fawr.

Y newyddion gwych yw – buom yn llwyddiannus!

Rydym wedi ennill cymorth blaenorol o £65,000, a’r cyfle i greu cais am £1.52m ymhellach wrth iddyn ni ymestyn y cynlluniau.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Sgiliau adeiladu traddodiadol

Yn ogystal ag edrych ar adfywio rhai o adeiladau canol y dref yn ffisegol, bydd y cynlluniau’n gysylltiedig â hyfforddiant parhaus mewn sgiliau adeiladu traddodiadol – pethau fel plastro trwy ddefnyddio cymysgedd calch poeth, defnyddio technegau gwaith coed traddodiadol a chymryd gofal gyffredinol o nodweddion hanesyddol pwysig mewn adeiladau rhestredig neu bwysig.

Ni fydd y gwaith i gyd yn cychwyn ar unwaith. Mae angen i ni baratoi ail gais am gyllid i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac os bydd hwnnw’n llwyddiannus cawn dros ((X)), a byddai hynny’n golygu y gallem fwrw ati â’r gwaith.

Byddai’r cynllun yn rhoi cyfle i berchnogion adeiladau wella golwg a defnyddioldeb eu hadeiladau yn sylweddol trwy wneud gwaith addasu, ailosod nodweddion traddodiadol a gollwyd a gwneud gwaith atgyweirio hanfodol – a gallai hyd yn oed roi defnydd newydd i adeiladau gwag a segur a lloriau uwch.

Byddai hefyd yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni parhaus eraill sy’n ceisio adfywio canol y dref.

“Balch iawn o glywed ein bod wedi bod yn llwyddiannus”

Dywedodd y Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol Perfformiad Economaidd ac Adfywio: “Mae hwn yn newyddion gwych ac rwy’n falch iawn o glywed bod ein hymdrechion wedi bod yn llwyddiannus.

“Hoffwn ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, trwy chwarae’r Loteri maent yn gwneud gwahaniaeth enfawr i drefi fel Wrecsam.

“Diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am gymeradwyo ein cais, a diolch hefyd i swyddogion am yr holl waith caled y maent wedi’i wneud ar y cais – wrth gyflwyno cais ni allwn warantu y byddwn yn ennill, felly mae eu gwaith caled a’u hymdrechion yn haeddu cydnabyddiaeth.

“Ni fydd hyn yn digwydd i gyd ar unwaith – os bydd popeth yn mynd yn iawn gyda Cham 2 y cais, ni fydd y gwaith yn dechrau tan y flwyddyn nesaf, felly mae popeth yn dal yn y fantol.

“Ond mae’n edrych yn addawol iawn ac os byddwn yn llwyddiannus byddai’r gwaith hwn yn cyd-fynd â llawer o waith adfywio arall sy’n digwydd yng nghanol tref Wrecsam.”

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL