Schools

Bydd ysgolion ledled Wrecsam yn croesawu eu disgyblion yn ôl ddydd Llun yn dilyn misoedd o amhariad yn sgil pandemig Covid-19, sy’n golygu bydd disgyblion ysgol yn gallu gweld, dysgu a chwarae gyda’u ffrindiau unwaith eto.

Bydd rhai ysgolion yn cael diwrnodau hyfforddiant athrawon wythnos nesaf ond bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi pa ddyddiau os yw’n berthnasol.

Ond nid fusnes fel arfer fydd hyn, oherwydd bod canllawiau y mae’n rhaid eu dilyn gan ysgolion, disgyblion a rhieni er mwyn lleihau risg yr haint.

Cyn lleied o gyfleoedd a roddwn i’r feirws ledaenu, gorau oll fydd y cyfle o ddychwelyd yn ôl i ‘normal’ ac aros yno, sydd o fudd i bawb.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Rydym yn ymwybodol bod llawer o bethau nad allwn ei wneud o hyd, ond mae’n bwysig cofio, os ydym am osgoi cau ysgolion eto, a thrydedd don y feirws, dylem lynu at y canllawiau.

Roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol mynd drwy’r canllawiau allweddol eto, fel y gallwn wneud ein rhan i gadw’n hysgolion ar agor.

Peidiwch ag ymgasglu wrth gatiau’r ysgol

Rydym yn ymwybodol ei bod yn hawdd dechrau sgwrsio gyda rhieni eraill wrth ddanfon a chodi eich plant, ond cofiwch gadw pellter o 2m rhyngoch chi ac eraill. Bydd digon o amser i sgwrsio yn fuan, ond cyn hynny, cadwch eich pellter.

Gwisgwch orchudd wyneb lle a phan fo’r angen

Os ydych chi ar safle’r ysgol, dylech wisgo gorchudd wyneb. Mae’n rhaid i blant wisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd cymunedol hefyd, ac mewn rhai achosion, yn yr ystafell ddosbarth a’r meysydd chwarae hefyd.

Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi beth sy’n briodol yn eu hysgol nhw, felly cadwch lygad ar geisiadau ganddynt, a’u cefnogi yn eu hymdrechion i leihau amhariad pellach yn y dyfodol i chi, a phlant pobl eraill.

Mae swigod ysgolion ar gyfer ysgolion yn unig

Mae swigod ysgolion ar gyfer yr ysgol, ac ni ddylai’r plant gymysgu tu allan i’r ysgol. Nid dyma’r amser i gysgu drosodd yn nhai eich gilydd na chynnal partïon, felly byddwch yn amyneddgar a disgwyl nes ei bod yn ddiogel gwneud hynny.

Profi mewn Ysgolion

Bydd Profion Llif Unffordd yn cael eu darparu i ddisgyblion ysgolion uwchradd. Ni ddylai unrhyw un sy’n cael prawf positif fynd i’r ysgol neu’r sefydliad. Mae’n rhaid iddynt hwy, a phawb maent yn byw gyda hwy hunan-ynysu yn syth (dolen i ganllawiau hunan-ynysu LlC) wrth wneud y canlynol:

  • adrodd canlyniad y prawf ar-lein
  • archebu prawf PCR dilynol drwy’r porth archebu ar-lein
  • hysbysu’r ysgol o’r canlyniad

Peidiwch â rhannu ceir

Mae’n demtasiwn rhoi lifft i rywun i, neu o’r ysgol hefyd. Peidiwch â gwneud hyn, efallai byddwch yn agored i ddal y feirws, neu ei basio i eraill.

Cofiwch y 4 peth pwysig iawn, Dwylo, Wyneb, Gofod, Awyr Iach.

Ysgolion

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU