Dogs on Lead

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hatgoffa y dylid cadw eu cŵn ar dennyn bob amser tra bod y cyfyngiadau presennol yn eu lle.

Yn ddiweddar, ni ddilynodd un perchennog y cyngor hwn ac arweiniodd hyn at ddigwyddiad cas pan gafodd ci arall ei frathu a chael anafiadau drwg, gan arwain at ymweliad at y milfeddyg a llawdriniaeth. Roedd hyn hefyd yn brofiad hynod o annymunol ar gyfer y perchennog.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

“Cŵn ar dennyn bob amser”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae mwyafrif o berchnogion cŵn bob amser yn gyfrifol, ond tynnwyd fy sylw at y digwyddiad hwn yn ddiweddar, ac rwyf wedi cynnig cyngor i’r rhai oedd ynghlwm.

“Atgoffir holl berchnogion i gadw eu cŵn ar dennyn bob amser a dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol wrth fynd am dro. Byddwch yn gyfrifol am eich ci er mwyn atal unrhyw ddigwyddiadau tebyg rhag digwydd yn y dyfodol.”

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru gyngor defnyddiol iawn am berchnogaeth cŵn cyfrifol ar eu gwefan. Cymrwch amser i’w ddarllen, yn arbennig os ydych yn ystyried prynu ci.

Perchnogaeth Cŵn Cyfrifol

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN