Jwbili

Wrth i ni i gyd edrych ymlaen at benwythnos Gŵyl y Banc y Jiwbilî, rydym yn ymuno â’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i sicrhau bod unrhyw fwyd rydych chi’n ei baratoi i’w weini mewn digwyddiad dathlu yn ddiogel i’ch gwesteion ei fwyta.

Er mwyn sicrhau dathliad diogel, cofiwch fod tywydd cynnes a choginio yn yr awyr agored yn amodau perffaith i facteria dyfu, ac mae risgiau’n parhau wrth baratoi a gweini bwyd wedi’i oeri dan yr amodau hyn.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Os byddwch chi’n cynllunio digwyddiad yn eich cymuned, dyma rai awgrymiadau syml ar gyfer paratoi bwyd i nifer fawr o bobl:

  • golchwch eich dwylo’n rheolaidd gyda sebon a dŵr cyn paratoi a bwyta bwyd
  • golchwch ffrwythau a llysiau ffres bob amser
  • cadwch fwydydd amrwd a bwydydd sy’n barod i’w bwyta ar wahân
  • peidiwch â defnyddio bwyd sydd wedi pasio ei ddyddiad defnyddio erbyn
  • darllenwch unrhyw gyfarwyddiadau coginio a sicrhewch fod bwyd wedi’i goginio’n iawn cyn ei weini – mae angen iddo fod yn chwilboeth
  • sicrhewch fod ardaloedd paratoi bwyd yn cael eu glanhau a’u diheintio cyn ac ar ôl eu defnyddio, a sicrhewch fod offer yn cael ei olchi mewn dŵr sebon poeth
  • cynlluniwch o flaen llaw i gadw eich bwyd yn oer nes eich bod yn barod i fwyta. Bydd angen i unrhyw fwydydd y byddech chi’n eu cadw yn yr oergell gartref fel arfer gael eu cadw’n oer yn eich picnic. Mae hyn yn cynnwys: unrhyw fwyd â dyddiad defnyddio erbyn, seigiau wedi’u coginio, saladau a chynhyrchion llaeth. Rhowch y bwydydd hyn mewn bocs oeri neu fag oeri gyda rhew neu becynnau gel wedi rhewi. Rhowch nhw mewn gwahanol rannau o’r bocs neu’r bag, nid i gyd yn y gwaelod. Gallwch hefyd ddefnyddio diodydd wedi rhewi i helpu i gadw eich bocs oeri yn oer. Cadwch fwyd oer ar dymheredd is na phum gradd er mwyn atal bacteria rhag tyfu.

Nid oes angen tystysgrif hyfforddiant hylendid bwyd i baratoi a gwerthu bwyd ar gyfer digwyddiadau elusennol, fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau eich bod yn trin bwyd yn ddiogel.  Bydd dilyn canllawiau’r Asiantaeth Safonau Bwyd am bedwar hanfod hylendid bwyd: glanhau, oeri, coginio, osgoi croeshalogi yn eich helpu i baratoi gwledd ddiogel i’ch cymuned.

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad untro ar gyfer ffrindiau a chymdogion, nid oes angen i chi gofrestru, fodd bynnag os bydd unrhyw fusnesau bwyd yn bresennol, mae’n rhaid iddynt fod wedi’u cofrestru â’r cyngor lleol.

Dywedodd Rebecca Pomeroy, Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro – Gwarchod y Cyhoedd, “Mae mor hawdd anghofio hanfodion hylendid bwyd pan fyddwch chi’n paratoi bwyd ar gyfer niferoedd mawr o bobl, ond cadwch nhw mewn cof. Cynlluniwch bethau’n ofalus i sicrhau bod eich digwyddiad yn cael ei gofio am y rhesymau cywir.”

Dywedodd Nathan Barnhouse, Cyfarwyddwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, “Mae penwythnos hir Gŵyl y Banc yn rhoi cyfle i gymunedau ar draws Cymru fwynhau dod at ei gilydd gyda ffrindiau a theulu. Mae dathlu’n ddiogel yn golygu meddwl am ddiogelwch bwyd o flaen llaw, fel bod modd i chi ganolbwyntio ar fwynhau’r parti ar y diwrnod.
Mae rhagor o wybodaeth am gynnal parti stryd ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH