Efallai eich bod chi wedi darllen yn ddiweddar ein bod ni’n gofyn i’r wasg a’r cyhoedd adael yr ystafell yn ystod cyfarfodydd fel nad ydynt yn clywed nac yn adrodd ar yr hyn sy’n cael ei drafod.

Pam gwneud hyn? Mae’r ateb yn syml iawn.

Rydym ni’n galw hyn yn “Rhan II” ac mae’n digwydd pan fo cyfarfod yn derbyn gwybodaeth neu’n trafod eitemau y gellir eu heithrio rhag cael eu cyhoeddi dan y gyfraith.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Yn aml iawn fe wneir hyn oherwydd bod yr wybodaeth a ddatgelir yn ymwneud ag unigolyn penodol neu’n debygol o ddatgelu unigolyn; busnes neu faterion ariannol person neu gorff, gan gynnwys y Cyngor; neu ymgynghoriadau neu drafodaethau am gydberthynas llafur.

Wrth edrych ar y rhesymau uchod, mae’n ddyletswydd arnom ni i ystyried budd y cyhoedd a phenderfynu a yw datgelu’r wybodaeth er budd y cyhoedd. O ran datgelu gwybodaeth am unigolyn, os yw datgelu’r wybodaeth yn debygol o olygu torri Deddf Diogelu Data 1998 neu gael effaith ar yr unigolyn dan sylw, anaml iawn y gwelir hynny yn rhywbeth er budd y cyhoedd.

“ceir achosion pan fo cyhoeddi gwybodaeth yn niweidiol”

O ran materion busnes neu ariannol ac ymgynghoriadau a thrafodaeth yn ymwneud â chydberthynas llafur, er bod y Cyngor yn ceisio trafod materion o’r fath yn gyhoeddus pan fo’n bosibl, ceir achosion pan fo cyhoeddi gwybodaeth yn niweidiol, naill ai i fusnes y Cyngor neu i drydydd parti neu i gydberthynas llafur.

Weithiau amseru yw’r broblem ac efallai nad yw gweithwyr y Cyngor yn ymwybodol o newidiadau arfaethedig i ddarpariaeth gwasanaeth a all effeithio ar eu swyddi neu arwain at ddiswyddo staff, ac ni fyddai’n deg iawn petaent yn cael gwybod am hynny gan y wasg. Gall datgelu cynlluniau trydydd parti, sy’n dymuno gwneud busnes yn y Fwrdeistref Sirol ac arnynt eisiau cefnogaeth y Cyngor, hefyd fod yn niweidiol.

“bydd y Cadeirydd yn ymyrryd”

Fel rheol rhoddi’r eitemau o’r fath ar ddiwedd rhaglenni, lle nodir yn glir “Rhan II – gwahardd y wasg a’r cyhoedd”. O bryd i’w gilydd gall eitem a drafodir ar ddechrau cyfarfod fynd ar gyfeiliorn a gellir dechrau trafod eitemau Rhan 11. Pan fydd hyn yn digwydd bydd y Cadeirydd yn ymyrryd ac os yw’r drafodaeth ar yr eitem eithriedig yn mynd i barhau bydd y pwyllgor yn penderfynu gofyn i’r wasg a’r cyhoedd adael yr ystafell hyd nes bydd y drafodaeth ar yr eitem eithriedig wedi dod i ben.

Mae unrhyw benderfyniad a wneir dan Ran II yn cael ei gofnodi a’i gyhoeddi.

“anhapus”

Rydym ni’n sylweddoli y bydd aelodau o’r cyhoedd a’r wasg yn anhapus ynghylch methu gwrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud ac rydym ni’n ceisio sicrhau bod busnes y Cyngor yn cael ei gyhoeddi hyd y bo modd. Fodd bynnag, ceir achosion pan fo rheswm da dros eithrio gwybodaeth rhag cael ei chyhoeddi, a hynny’n unol â statud.

Rydym ni’n gobeithio bod hyn yn egluro pethau o ran yr adegau pan ofynnir i’r wasg a’r cyhoedd adael yr ystafell – a gallwn eich sicrhau bod eitemau yn cael eu rhestru dan Ran II pan fo rheswm da iawn dros wneud hynny.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.
DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL