Wrexham housing improvements.

Mae Cyngor Wrecsam ar y trywydd cywir i gyflawni’r safon newydd ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Mae’r Cyngor yn moderneiddio ei 11,200 o gartrefi i sicrhau eu bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru Llywodraeth Cymru erbyn 2020.

Mae adroddiad diweddar i’n Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd yn dweud bod cynnydd yn ‘hynod o gadarnhaol’.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Buddsoddiad mwyaf erioed

Mae sawl tenant yn cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd. Mae gwelliannau eraill hefyd fel systemau gwres canolog newydd, ailosod toeau, llwybrau gardd, ffensys ac ynysu waliau allanol lle bo angen.

Mae’r gwaith a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys:

  • 2,022 o geginau newydd
  • 2,039 o ystafelloedd ymolchi newydd
  • 563 o systemau gwres canolog
  • 981 o achosion o ailweirio trydanol
  • 868 eiddo yn cael eu hail-doi
  • 79 eiddo wedi cael gwaith insiwleiddio waliau allanol
  • 540 eiddo wedi cael llwybrau gardd, ffensys a gwelliannau allanol eraill

Cafodd rhaglen ariannu o £163m (i’w fuddsoddi hyd at 2020) ei gymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor yn 2016.

Buddsoddwyd £52m, y swm uchaf erioed rhwng mis Ebrill 2016 a mis Ebrill 2017, gan gynnwys grant atgyweirio mawr £7.5m gan Lywodraeth Cymru.

Buddion ychwanegol

Mae’r economi leol wedi elwa hefyd, gyda dros 60 o brentisiaid – gan gynnwys nifer sy’n astudio yng Ngholeg Cambria – yn cael eu cyflogi gan gontractwyr y cyngor.

Gallwch ddysgu mwy am Safon Ansawdd Tai Cymru ar ein prif wefan (DOLEN), gan gynnwys amserlen yn dangos pryd y cyflawnir gwaith yn eich ardal chi.

Gallwch gael newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam gyda Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI