properties

Nid yw’r angen am dai yn diflannu yn ystod pandemig, os unrhyw beth, mae’r angen yn cynyddu. Yng Nghyngor Wrecsam, rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu cartrefi gydol oes o safon rhagorol i’n tenantiaid, ac ni fydd hynny’n peidio yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Mae Tai yn wasanaeth hanfodol, sy’n golygu bod yn rhaid i ni feddwl ar flaenau’n traed a phenderfynu ar ddulliau newydd ac arloesol o weithio. Mewn cyfnod byr iawn rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’n tenantiaid a’n cleientiaid ym mhob agwedd ar dai, gan gynnwys cwblhau gwaith adnewyddu mewn eiddo gwag er mwyn eu trosglwyddo yn ôl i’n swyddfeydd stad i’w hail-osod.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Am gyfnod, gwaith argyfwng yn unig oeddem yn gallu ei wneud ar eiddo ac roedd yn rhaid oedi gyda’r gwaith adnewyddu hwn, wrth i ni ymdopi â’r pandemig. Wrth i bethau ddechrau newid, golygai y gallem ddatgloi rhagor o’n gwasanaethau, gan gynnwys dechrau gwaith ar eiddo gwag unwaith eto. Yn dilyn cyfres o asesiadau risg llym, roedd modd i ni gynllunio gwaith a dod a nifer digonol o adnoddau i mewn er mwyn cwblhau gwaith ar eiddo, gan sicrhau fod cadw pellter cymdeithasol yn flaenllaw ym mhopeth roeddem yn ei wneud, gan gadw ein staff a’r cyhoedd yn ddiogel.

 

Cymerodd y cynllun o ddatgloi graddol sawl wythnos i gael ei weithredu cyn i ni ddechrau gweld gwaith ar eiddo gwag yn cael ei gwblhau a’i ddychwelyd i’r swyddfeydd stadau er mwyn eu hail-osod. Rydym wedi gwneud cynnydd da ac wedi llwyddo dychwelyd 291 eiddo i safon sy’n uwch na gofynion cynhwysfawr iawn Safon Ansawdd Tai Cymru ers mis Ebrill 2020. Gan ystyried ein bod ond wedi canolbwyntio ar waith brys am 6 wythnos o’r cyfnod hwn, mae hyn yn dipyn o gamp.

Rydym yn dal ati i weithio’n galed i ddarparu mwy a mwy o eiddo ac mae’n braf iawn gweld fod ein tenantiaid yn gwerthfawrogi’r gwaith rydym yn ei wneud yn fawr, yn arbennig yn ystod y cyfnod anodd hwn…

 “Dydw i’n methu credu’r peth, mae o fel tŷ newydd sbon. Fedrwn ni ddim gofyn am well.”

 “Diolch yn fawr iawn i chi, roedd yn sicr yn werth aros.”

 “Bydd y plant wrth eu boddau, mae ganddyn nhw ardd y gallan nhw chwarae ynddi o’r diwedd.”

Dywedodd y Cyng. David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai “Mae’n wych i weld ein hadran dai yn cadw gwasanaethau fel hyn i fynd yn effeithiol, gan sicrhau fod tai o safon yn dal i fod gennym ar gyfer ein tenantiaid. Mae’r cydweithrediad a’r gwaith caled mae’r Tîm Tai wedi ei arddangos yn ystod y pandemig wedi bod yn benigamp. Maen nhw wedi dal ati i weithio ym mha bynnag rinwedd y gofynnwyd iddynt ac wedi addasu’n gyflym i’r dulliau newydd o weithio. Heb hyn, ni fyddai modd iddyn nhw ddarparu tai o’r safon maen nhw’n ei gynnig.”

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG