Mae Safonau Masnach yn gofyn i chi fod hyd yn oed yn fwy gwyliadwrus yr haf hwn ar ôl achosion diweddar o alwadau diwahoddiad. Mewn un achos, bu iddynt rwystro pâr mewn oed rhag talu £28,000 am do newydd nad oedd angen ei newid ar ôl cael eu targedu gan alwyr diwahoddiad. Yn anffodus, mewn digwyddiad arall, fe gollwyd £10,000 gan fod Safonau Masnach wedi cael gwybod yn rhy hwyr i allu ymyrryd.

Ym mhob achos, fe ddywedodd y galwr diwahoddiad wrth y person hŷn fod ganddyn nhw deils yn rhydd neu rai wedi cracio ar y to, neu fod angen glanhau’r landeri. Yna, fe oeddent yn cael eu perswadio i gael teils newydd wedi’u gosod neu lanhau’r landeri, fel arfer am swm bach o arian fel £20.00, ac roeddent yn cytuno i hynny.

Pan maent wedi cytuno i’r gwaith yma, mae’r galwr diwahoddiad wedyn yn dweud wrth y person hŷn bod angen gwneud mwy o waith ar frys, fel gosod trawstiau newydd yn lle rhai sy’n pydru neu ffelt newydd. Mae pris y gwaith wedyn yn cynyddu i filoedd o bunnoedd ac mae’r person yn teimlo dan bwysau i gytuno i dderbyn y gwaith ac yn talu symiau mawr o arian am waith a oedd yn ddiangen yn y lle cyntaf, neu sy’n eithaf di-werth.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Cael gwared â gweithwyr o’r eiddo

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol:

“Mae’r rhain yn ddigwyddiadau sy’n peri gofid ac mae Swyddogion Safonau Masnach a’r Heddlu wedi ymweld â chartref sawl cwsmer hŷn heb oedi, er mwyn rhoi cyngor a sicrwydd iddyn nhw ac i gael gwared â’r gweithwyr o’r eiddo cyn i’r cwsmeriaid gael eu gorfodi i dalu symiau mawr o arian. Rydyn ni’n gofyn i chi gadw golwg ar eich perthnasau hŷn a’ch cymdogion, rhag ofn mai nhw fydd targed nesaf y galwyr diegwyddor.

Peidiwch â thalu dim o flaen llaw

Mae Safonau Masnach Wrecsam wastad yn eich cynghori i beidio â chytuno i dderbyn gwaith yn syth ar garreg y drws a pheidiwch byth â thalu ymlaen llaw. Dylech bob tro geisio cael sawl dyfynbris gan grefftwyr sydd ag enw da cyn cytuno i unrhyw waith. Bydd crefftwyr cyfrifol wastad yn fodlon rhoi amser i chi benderfynu a ydych am barhau â’r gwaith ai peidio.

Cofiwch: –

• Os ydych yn prynu rhywbeth sydd werth £42 neu fwy, mae’n rhaid i chi gael hysbysiad ysgrifenedig sy’n nodi eich hawl gyfreithiol i gyfnod o 14 diwrnod i ailfeddwl. Os yw’r gweithiwr yn gallu cychwyn ar y gwaith ar unwaith ac yn gofyn i chi ildio eich hawliau, dylai hynny fod yn rhybudd i chi.
• Os ydych yn gofyn i weithiwr adael a’u bod nhw’n gwrthod, mae hynny’n drosedd. Cysylltwch â’r Heddlu a Safonau Masnach ar unwaith.

Os ydych chi’n gweld unrhyw un yn ymddwyn yn amheus neu os oes masnachwr twyllodrus wedi cysylltu â chi, cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 05; llinell ffôn Saesneg 03454 04 05 06. Os ydych chi’n pryderu am weithwyr neu rai’n rhannu taflenni yn eich ardal chi, cysylltwch â’r tîm plismona lleol ar 101. Os oes masnachwr yn troi’n ddifrïol neu os ydych yn teimlo dan fygythiad, cysylltwch â’r Heddlu ar 999.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI