Welsh Language

Ddydd Mawrth bydd gofyn i’r Bwrdd Gweithredol gymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2019/20 cyn i ni ei gyhoeddi ar y wefan.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi nodi 171 o safonau y dylai Wrecsam eu cyrraedd. Mae’r safonau hyn yn sicrhau ein bod ni’n trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal ac yn parchu hawliau siaradwyr Cymraeg.

Cafodd y safonau eu cyflwyno ym mis Mawrth 2016 ac maen nhw’n rhwymo’r Cyngor mewn cyfraith. Derbyniodd y safonau groeso gan y Cyngor gan eu bod yn ei alluogi i gynyddu darpariaethau gwasanaeth Cymraeg ac yn rhoi hawliau i’r cyhoedd a’r gweithwyr.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae’r adroddiad yn dangos bod y Cyngor wedi gwneud cynnydd da yn ystod y 12 mis diwethaf ac wedi llwyddo i recriwtio i swyddi lle’r oedd y Gymraeg yn hanfodol a darparu rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau Cymraeg fel Hwb a oedd yn rhan o ddigwyddiadau FOCUS Wales.

Mae cyfraniad Tŷ Pawb at y Gymraeg hefyd wedi’i gydnabod yn yr adroddiad yn dilyn digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi llwyddiannus iawn arall a oedd yn cynnwys gorymdaith i Dŷ Pawb – a thros 3,600 yn bresennol!

Hefyd, heidiodd gannoedd o bobl o bob oed i Dŷ Pawb i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg. Yn ogystal â pherfformiadau byw gwych gan rai o artistiaid gorau Cymru, roedd y diwrnod yn cynnwys corau, perfformiadau theatr, ffilm, sesiynau celf a chrefft i blant a rygbi yn fyw ar y sgrin.

Mae’r holl ddigwyddiadau yn profi bod yna ddiddordeb mawr yn y Gymraeg a diwylliant Cymreig yn ein cymuned, ac mae arnom ni eisiau parhau i adeiladu ar hynny.

Fodd bynnag, mae’r adroddiad hefyd yn cydnabod heriau ac achosion o fethu cydymffurfio, gydag ymchwiliadau gan Gomisiynydd y Gymraeg a chwynion gan aelodau o’r cyhoedd. Mae’r holl achosion yn derbyn sylw manwl a rhoddir camau unioni ar waith yn ôl yr angen.
Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd 14 ymchwiliad i fethu â chydymffurfio, ac rydym ni’n parhau i sicrhau bod staff yn ymwybodol o bwysigrwydd y safonau er mwyn darparu gwasanaeth hollol ddwyieithog.

Meddai’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rydym ni wedi gwneud cynnydd aruthrol o ran gwella darpariaethau gwasanaeth Cymraeg a byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod ni’n parhau i wneud hynny. Rydym ni’n monitro ein perfformiad yn ofalus ac yn croesawu unrhyw her gan aelodau o’r cyhoedd a’r Comisiynydd oherwydd bod hynny’n golygu bod modd i ni wella pethau ymhellach. Anogir staff ac aelodau o’r cyhoedd i siarad efo ni yn Gymraeg, ac mae yna hefyd fwy o gyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau Cymraeg.

“Dw i’n gobeithio y bydd fy nghydweithwyr ar y Bwrdd Gweithredol yn derbyn yr adroddiad ac yn fodlon ar ein perfformiad yn erbyn y safonau.”

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG