Oes 5

Ddydd Iau 6 Mai bydd preswylwyr yn cael pleidleisio am y rheiny a fydd yn eu cynrychioli yn y Senedd ac am Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Er mwyn pleidleisio yn yr etholiadau pwysig hyn, mae’n rhaid i breswylwyr roi eu henwau ar y gofrestr etholiadol. Rydym rŵan yn annog preswylwyr sydd heb gofrestru yn eu cyfeiriad presennol i wneud yn siŵr eu bod yn cofrestru mewn pryd.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad yw dydd Llun, 19 Ebrill. Mae’n cymryd pum munud i wneud cais ar-lein ar gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Eleni bydd preswylwyr yn pleidleisio mewn dau etholiad gwahanol a byddant yn dewis:

• 60 o Aelodau’r Senedd (AS). Mae gan y Senedd rymoedd i wneud deddfau i Gymru mewn amryw o feysydd gan gynnwys iechyd, yr economi, addysg, tai, cludiant ac amrywio rhai trethi. Mae 40 o AS yn cynrychioli etholaethau Cymru ac 20 AS yn cynrychioli pum rhanbarth: Gogledd Cymru, Canol a Gorllewin Cymru, De-orllewin Cymru, De-ddwyrain Cymru a Chanolbarth De Cymru.
• Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd sy’n arolygu’ch heddlu lleol ac yn sicrhau eu bod yn rhoi blaenoriaeth i’r pethau sy’n bwysig i chi.

Meddai Ian Bancroft, Swyddog Canlyniadau Wrecsam a De Clwyd: “Nid oes llawer o amser ar ôl i chi sicrhau eich bod yn gallu cymryd rhan yn yr etholiadau. Maent yn gyfle i leisio eich barn a phenderfynu pwy a fydd yn eich cynrychioli ar faterion sy’n effeithio’n uniongyrchol ar fywyd bob dydd yma yn Wrecsam. Os nad ydych wedi cofrestru erbyn 19 Ebrill, ni fyddwch yn cael pleidleisio.”

Dywedodd Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru: “Ni chewch gyfle i ddweud eich dweud yn yr etholiadau pwysig hyn os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio. Mae’n gyflym ac yn hawdd – mae’n cymryd pum munud ar-lein ar www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

“Mae’n arbennig o bwysig bod pawb sy’n gallu pleidleisio yn cofrestru’n gywir. Mae mwy o bobl bellach yn gallu pleidleisio yn etholiadau’r Senedd yng Nghymru, gan gynnwys pobl ifanc 16-17 oed a dinasyddion tramor cymwys. Mae’n rhaid i chi fod dros 18 oed i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

“Os cawsoch eich cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad diwethaf ac os nad yw’ch manylion wedi newid, nid oes angen i wneud unrhyw beth.

Mae gan bleidleiswyr amryw o opsiynau i fwrw eu pleidlais – yn bersonol, trwy’r post neu trwy benodi rhywun y maent yn ymddiried ynddo i bleidleisio yn eu lle, gelwir hyn yn bleidlais trwy ddirprwy. I’r rheiny sy’n dewis pleidleisio yn bersonol, bydd gorsafoedd pleidleisio yn lleoedd diogel i bleidleisio ar 6 Mai.

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais trwy’r post yw 5pm ar 20 Ebrill, ac ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy y dyddiad cau yw 5pm ar 27 Ebrill.

Am fwy o wybodaeth am etholiadau yn eu hardal, sut i gofrestru i bleidleisio, neu sut i wneud cais i bleidleisio trwy’r post neu trwy ddirprwy, dylai pleidleiswyr fynd i wefan https://www.electoralcommission.org.uk/cy. Bydd y dudalen hon yn dal i gael ei diweddaru cyn yr etholiadau.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈