Covid-19 testing

Mae unedau profi symudol yn cael eu cyflwyno’r wythnos hon i’w gwneud hi’n haws i bobl sy’n byw mewn cymunedau ar gyrion canol tref Wrecsam gael prawf Covid-19.

Bydd y cyfleusterau profi mynediad hawdd wedi’u lleoli yn Hightown a Pharc Caia am sawl diwrnod gan ddechrau ddydd Mercher (Gorffennaf 29).

Yn ogystal 芒鈥檌 gwneud yn haws cael prawf, bydd hyn yn helpu arbenigwyr iechyd cyhoeddus i gael gwell dealltwriaeth o鈥檙 sefyllfa yn Wrecsam.

Mae preswylwyr sy’n byw yn yr ardaloedd hyn yn cael eu hannog i gael prawf os ydyn nhw’n credu bod ganddyn nhw symptomau … waeth pa mor ysgafn ydyn nhw.

Mae’r gwaith yn cael ei gydlynu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Wrecsam a phartneriaid eraill, gyda chefnogaeth gan y sefydliad sector gwirfoddol lleol AVOW a grwpiau cymunedol.

Yn union fel mewn rhannau eraill o’r wlad, bydd y gorsafoedd profi yn cael eu rheoli gan y fyddin.

Ei gwneud hi’n haws i bobl gael prawf

Dywed y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol Cyngor Wrecsam:

鈥淩ydyn ni’n gweithio gyda’n partneriaid i ddarparu profion mynediad hawdd mewn cymunedau ar gyrion tref Wrecsam.

鈥淵n ogystal 芒鈥檌 gwneud yn haws i bobl gael prawf, bydd hefyd yn helpu Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael dealltwriaeth pellach o鈥檙 sefyllfa leol.

鈥淏ydd yr unedau profi symudol wedi鈥檜 lleoli yn Hightown a Pharc Caia dros yr ychydig ddyddiau nesaf, a gallwch fynd i鈥檙 naill orsaf brofi os ydych yn byw yn yr ardaloedd hyn neu鈥檙 cyffiniau. Mae’r broses yn gyflym ac yn hawdd.鈥

Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo’n s芒l iawn, dylech gysylltu 芒’ch meddyg teulu fel arfer (neu ffonio 999 os ydych chi’n meddwl bod rhywbeth difrifol yn bod).

Er enghraifft, peidiwch 芒 cheisio cerdded i ganolfan brofi os ydych chi’n cael trafferth cael eich gwynt.

Hyd yn oed os oes gennych symptomau ysgafn, dylech gael prawf

Dywed Dr Chris Williams o Iechyd Cyhoeddus Cymru:

鈥淏ydd darparu profion mynediad hawdd yn ein helpu i ddeall y sefyllfa yn Wrecsam yn well.

鈥淩ydyn ni’n annog unrhyw un sy’n credu bod ganddyn nhw symptomau – hyd yn oed rhai ysgafn iawn – i fanteisio ar yr unedau profi symudol tra maen nhw yn yr ardal, a mynd i gael prawf.

鈥淢ae profi鈥檔 rhan bwysig iawn o鈥檙 strategaeth ar gyfer rheoli Covid-19 yng Nghymru, felly mae鈥檔 bwysig bod pobl yn camu ymlaen os ydyn nhw鈥檔 credu bod ganddyn nhw symptomau.

鈥淕all Covid-19 ymledu mewn lleoliadau cymunedol, nid mewn gweithleoedd yn unig.

鈥淥s ydych chi’n cael prawf 芒 chanlyniad positif, byddwch chi’n cael cyngor gan swyddogion olrhain cyswllt yng Nghyngor Wrecsam.

鈥淏yddan nhw’n eich cynghori ar ba mor hir i ynysu a pha gefnogaeth y gallwch chi ei chael i’ch helpu chi trwy’r cyfnod ynysu.

鈥淏yddan nhw hefyd yn gofyn am eich help chi i olrhain pobl rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos 芒 nhw yn ddiweddar.鈥

Os ydych chi’n poeni am waith

Efallai y bydd llawer o bobl yn poeni am gael prawf rhag ofn ei fod yn golygu bod yn rhaid iddynt ynysu ac na allant fynd i’r gwaith.

Dywed y Cynghorydd Hugh Jones:

鈥淢ae angen i bobl dalu biliau a rhoi bwyd ar y bwrdd, ac mae鈥檔 ddealladwy y bydd llawer yn poeni am gael prawf positif a gorfod methu鈥檙 gwaith.

鈥淔odd bynnag, efallai y bydd llawer o bobl yn gallu cael cymorth ariannol a bydd y cyngor a鈥檌 bartneriaid yn helpu pobl i gael gafael ar yr wybodaeth hon.鈥

Gadewch i ni gadw Wrecsam yn ddiogel ac yn iach

Ychwanegodd y Cynghorydd Jones:

鈥淥s ydych chi’n credu bod gennych chi symptomau – waeth pa mor ysgafn – manteisiwch ar y profion mynediad hawdd yn Hightown a Pharc Caia yn ddiweddarach yr wythnos hon.

鈥淢ae Iechyd Cyhoeddus Cymru, y cyngor a’n partneriaid yma i’ch cefnogi. Gadewch inni helpu i gadw Wrecsam, ein teuluoedd a’n cymunedau yn ddiogel ac yn iach.

鈥淢ae hefyd yn bwysig cofio nad yw鈥檙 coronafeirws wedi diflannu, ac mae gan bob un ohonom ran hanfodol i’w chwarae o hyd i atal ei ledaenu trwy gadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol a chadw dau fetr i ffwrdd oddi wrth eraill, yn ogystal 芒 golchi ein dwylo yn rheolaidd.鈥

Ble a phryd y gallwch chi gael prawf

Bydd y canolfannau profi symudol yng Nghanolfan Iechyd Parc Caia ar Ffordd y Tywysog Siarl, ac mewn lleoliad yn Hightown sydd eto i’w gyhoeddi, o ddydd Mercher, Gorffennaf 29.

Byddwn yn cadarnhau’r lleoliad yn Hightown cyn gynted 芒 phosibl.

Gallwch droi i fyny rhwng 9am a 6pm o ddydd Mercher ymlaen. Mae’n ddiogel, yn syml ac yn hawdd.

Gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein neu dros y ff么n

Gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein neu dros y ff么n

Cymerwch gip ar wefan Llywodraeth Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Cofiwch … os ydych chi’n teimlo’n s芒l iawn, dylech gysylltu 芒’ch meddyg teulu fel arfer (neu ffonio 999 os ydych chi’n meddwl bod rhywbeth difrifol yn bod).