Os ewch i’r prosiect gwaith chwarae yr haf hwn, bydd eich plant wrth eu boddau!

Adeiladu llochesi, creu go-kart, celf a chrefft, teganau, offer chwaraeon, sgwteri ac ati, yn ogystal â chyfleoedd i roi cynnig ar ddefnyddio morthwylion, llif a hoelion, adeiladu tanau bach i dostio malws melys / coginio, sleidiau dŵr a llawer mwy…mae gan brosiectau gwaith chwarae’r cyfan.

Mae’r sesiynau am ddim a does dim angen cadw lle.

Dyma restr o’r prosiectau sydd ar gael yn 2022/23:

Abenbury
11am-1pm
Ddydd Mawrth a Dydd Iau ym Mhentre Maelor (ar yr ochr chwarae)

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Brymbo
11am-1pm
Ddydd Llun a Dydd Mawrth yn Cheshire View
Ddydd Mercher yn Ardal Chwarae Lamberton View
Ddydd Iau a Dydd Gwener yng Nghae Merfyn, Tanyfron

Caia
Yn rhedeg 2 sesiwn yr wythnos trwy gydol y flwyddyn yn Nyffryn Gwenfro
(Ddydd Llun a Dydd Gwener 2-4pm yn ystod y gwyliau)

Cefn ac Acrefair
11am-1pm
Ddydd Llun a Dydd Mercher ym Mharc Plas Kynaston (ger y llyfrgell)
Ddydd Gwener ar gae ysgol Acrefair

Coedpoeth
2pm-4pm
Ddydd Mawrth a Dydd Iau ar Gae Adwy

Gwersyllt
2pm-4pm
Ddydd Llun a Dydd Mawrth ym Mharc Pendine
Ddydd Mercher a Dydd Iau ar Gaeau Bradley
Ddydd Gwener yn Ffordd Newydd, Brynhyfryd

Offa
2pm-4pm
Ddydd Mawrth a Dydd Mercher ym Mryncabanau
Ddydd Iau yn y Parciau
Ddydd Gwener yn Little Vownog

Rhos a Johnstown
2pm-4pm
Ddydd Llun a Dydd Mawrth yn Morton Circle (Johnstown)
Ddydd Mercher ym Mryn y Brain
Ddydd Iau a Dydd Gwener ym Mharc Ponciau

Rhostyllen
10am-1pm
Ddydd Mawrth i Ddydd Gwener ar y caeau tu ôl i Neuadd y Plwyf

Mae’r sesiynau yn fwy addas ar gyfer blant 5-12 oed, ond croesawir plant o unrhyw oedran. Rhaid i oedolyn fod gyda phlant dan 5 oed trwy’r amser. Mae croeso i rieni aros os ydynt yn dymuno. Gall blant dros 5 oed fynychu ar eu pen eu hunain, ond rhaid i ffurflen gofrestru gael ei chwblhau gan oedolyn yn y sesiwn gyntaf maent yn mynychu.

Mae’r sesiynau yn amrywio yn dibynnu ar y safle, y tywydd a beth mae’r plant eisiau ei wneud ar y diwrnod. Mae’r sesiynau fel arfer yn troi’n flêr, felly argymhellwn hen ddillad a gwisgo’n addas ar gyfer y tywydd. Mae ein holl sesiynau tu allan ac nid oes mynediad at gyfleusterau toiledau ym mwyafrif y lleoliadau.

Nid yw sesiynau chwarae yn cymryd lle gofal plant a chyfrifoldeb y rhieni yw gwneud trefniadau gyda’u plant o ran gollwng/codi / caniatâd i adael y safle ac ati.

Os yw plant angen cymorth ychwanegol i gael mynediad at y sesiynau, rydym yn cynnig prosiect cynhwysiant. Gellir cwblhau ffurflenni ar-lein ar gyfer y gwasanaeth hwn a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â’r teulu i drefnu cymorth https://www.wrecsam.gov.uk/service/gofal-cymdeithasol-i-blant/tim-cymorth-chwarae-ac-ieuenctid

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR