Rhannu Bywydau – a yw hyn i chi?

Mae gofalwyr Rhannu Bywydau yn bobl gyffredin o bob lliw a llun ond, yn debyg i chi, maen nhw i gyd yn gofalu am bobl eraill – ac maen nhw’n newid bywydau pobl yng Nghymru pob dydd.

Mae Rhannu Bywydau yn ffurf ar ofal a ddyfeisiwyd gan elusen gofal cymdeithasol PSS, lle mae pobl sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol gyda phethau pob dydd – fel nôl neges, coginio neu smwddio – yn mynd i fyw neu ymweld â gofalwr Rhannu Bywydau, sydd wedi ei recriwtio yn arbennig. Yn eu cartrefi, rôl y gofalwyr yw helpu’r bobl maen nhw’n eu cefnogi i deimlo’n fwy annibynnol, i fagu hyder a byw eu bywydau i’r eithaf, gan roi pa faint bynnag o gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Gallwch wylio fideo Rhannu Bywydau PSS yma

Pwy sy’n defnyddio’r Gwasanaeth Rhannu Bywydau?

Mae’r Gwasanaeth Rhannu Bywydau yn darparu cefnogaeth i drigolion gogledd Cymru sy’n 18 oed neu hŷn sydd, ar ddechrau defnyddio’r gwasanaeth, yn methu cefnogi eu hunain yn llwyr ar eu pen eu hunain. Gall fod yn rhywun sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl fel iselder. Gall fod yn rhywun deunaw oed sy’n gadael y system gofal plant; rhywun gydag anabledd dysgu neu gorfforol; neu’n fam newydd sydd angen ychydig o gymorth yn ystod y dyddiau cyntaf. Y pwynt yw, gall Rhannu Bywydau weithio i unrhyw un sydd angen ychydig o gymorth.

Paru bywydau

Pan fyddwch chi’n dod yn ofalwr Rhannu Bywydau, bydd y person rydych chi’n gofalu amdano yn dod i fyw efo chi yn eich cartref, ac yn dod yn rhan estynedig o’ch teulu neu’n ffrind agos. I wneud yn siŵr eich bod chi’n cyd-dynnu, rydym ni’n darparu gwasanaeth paru. Byddwn yn rhoi gwybod i chi a’r person rydych chi’n gofalu amdano amdan eich gilydd a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich bywydau yn cyd-fynd. Y peth gorau am hyn oll yw cefnogi rhywun sydd, gobeithio, yn mwynhau’r un pethau â chi.

Beth sydd arnoch chi angen ei wneud i ddod yn ofalwr Rhannu Bywydau?

I ddod yn ofalwr Rhannu Bywydau PSS, does arnoch chi ddim angen profiad blaenorol o ofalu; gallwn eich hyfforddi i safon uchel iawn a darparu cymorth i chi ar bob cam o’r ffordd (bydd gennych chi dîm cefnogi penodol fydd yn cadw mewn cysylltiad â chi ac yn gwneud yn siŵr bod bob dim yn iawn). Mae’n ymwneud â chi fel person, yn ogystal â’r gefnogaeth y gallwch chi ei darparu. I gychwyn arni, y cwbl sydd arnoch chi ei angen yw calon fawr, meddwl agored, penderfyniad, natur ddibynadwy, digonedd o broffesiynoldeb a, heb anghofio, ystafell wely sbâr.

Beth yw’r manteision?

Ni fydd yr un diwrnod gwaith yr un fath – nid swydd naw tan bump gyffredin yw hon. Yn ogystal, byddwch yn newid bywyd rhywun er gwell!

Dyma ychydig o resymau eraill pam bod dod yn ofalwr Rhannu Bywydau yn beth mor wych:

  • Gallu gweithio gartref – neu yn y parc, y caffi, y pwll nofio neu’r ganolfan fingo
  • Oriau gweithio hyblyg
  • Ennill bywoliaeth drwy wneud rhywbeth gwerth chweil i rywun arall
  • Dysgu pethau newydd amdanoch chi’ch hun
  • Dysgu sgiliau newydd
  • Estyn eich teulu
  • Atal rhywun rhag teimlo’n unig

Ychydig o wybodaeth am PSS

Mae PSS yn fenter gymdeithasol sy’n helpu pobl wneud y gorau o’u bywydau. Wedi ei sefydlu yn 1919 gan Eleanor Rathbone, mae’r fenter yn darparu llawer o wasanaethau gwahanol i helpu pobl – o wasanaethau iechyd meddwl i wasanaethau cymdeithasol. O’u prif swyddfa yn Lerpwl, bu iddynt sefydlu’r gwasanaeth rhannu bywydau yn y 1970au, ac maen nhw wedi bod yn ei gynnal ers hynny. Rôl PSS yw recriwtio, hyfforddi a chefnogi pobl gyffredin, wych, fel chi sydd â natur ofalgar. Mae gan PSS dîm ardderchog yng Nghonwy sy’n edrych ar ôl y gwasanaeth Rhannu Bywydau yng ngogledd Cymru, gan gynnwys yma yn Wrecsam.

Cysylltwch â ni!

Felly dyna ni! Os hoffech chi wneud rhywbeth gwerth chweil gyda’ch bywyd, gwnewch gais i fod yn ofalwr Rhannu Bywydau!

01745 828000
Sharon.Dickinson@pss.org.uk
Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN