Erthyl gwadd – CThEM

Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhybuddio cwsmeriaid credydau treth i fod yn wyliadwrus o sgamiau a thwyllwyr sy’n dynwared yr adran er mwyn ceisio dwyn gwybodaeth bersonol neu arian.

Mae disgwyl i 2.1 miliwn o gwsmeriaid credydau treth adnewyddu eu hawliadau blynyddol erbyn 31 Gorffennaf 2022 ac mae’n bosibl y byddant yn fwy agored i’r tactegau a ddefnyddir gan droseddwyr sy’n dynwared negeseuon gan y llywodraeth i’w gwneud iddynt ymddangos yn ddilys.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, hyd at fis Ebrill 2022, gwnaeth CThEM ymateb i bron 277,000 o atgyfeiriadau gan y cyhoedd yn ymwneud â chyswllt amheus. Mae twyllwyr yn defnyddio galwadau ffôn, negeseuon testun ac e-byst i geisio twyllo unigolion – gan geisio’n aml eu rhuthro i wneud penderfyniadau. Ni fydd CThEM yn eich ffonio ac yn bygwth eich arestio ar unrhyw adeg – dim ond troseddwyr sy’n gwneud hynny.

Mae enghreifftiau o sgamiau cyffredin yn cynnwys:

  • galwadau ffôn sy’n bygwth eich arestio os na thalwch y dreth ffug sy’n ddyledus. Weithiau, bydd y twyllwyr yn honni bod rhif Yswiriant Gwladol rhywun wedi’i ddefnyddio mewn modd twyllodrus
  • e-byst neu negeseuon testun sy’n cynnig ad-daliadau treth ffug, grantiau ffug yn sgil COVID-19 neu sy’n honni bod taliad debyd uniongyrchol wedi methu

Dywedodd Myrtle Lloyd, Cyfarwyddwr Cyffredinol CThEM ar gyfer Gwasanaethau i Gwsmeriaid:

“Rydym yn annog ein holl gwsmeriaid i fod yn ofalus iawn os bydd rhywun yn cysylltu’n ddirybudd gan ofyn am arian neu fanylion banc.

“Mae llawer o sgamiau ar led lle y mae twyllwyr yn ffonio, yn anfon neges destun neu’n anfon e-bost at gwsmeriaid gan honni eu bod yn dod oddi wrth CThEM. Os oes gennych unrhyw amheuon, rydym yn awgrymu nad ydych yn ymateb yn uniongyrchol, a’ch bod yn cysylltu â ni ar unwaith. Chwiliwch am ‘sgamiau’ ar GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybod sut i roi gwybod am sgamiau treth.”

Nid yw CThEM yn codi tâl ar gwsmeriaid credydau treth i adnewyddu eu hawliadau blynyddol. Mae CThEM hefyd yn annog cwsmeriaid i fod yn wyliadwrus o wefannau neu hysbysebion camarweiniol gyda’r nod o wneud iddynt dalu am wasanaethau gan y llywodraeth a ddylai fod yn rhad ac am ddim, ac sy’n aml yn codi tâl i gysylltu â llinellau cymorth CThEM.

Gall cwsmeriaid adnewyddu eu credydau treth yn rhad am ddim drwy GOV.UK neu ap CThEM ac fe’u cynghorir i chwilio ar GOV.UK i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r arweiniad cywir.

Mae adnewyddu ar-lein yn gyflym ac yn hawdd. Gall cwsmeriaid fewngofnodi i GOV.UK i wirio cynnydd eu hadnewyddiad, i gael sicrwydd ei fod yn cael ei brosesu, ac i wybod pryd y byddant yn clywed oddi wrth CThEM. Gall cwsmeriaid sy’n dewis defnyddio ap CThEM ar eu ffôn clyfar wneud y canlynol:

  • adnewyddu eu credydau treth
  • diweddaru newidiadau i’w hawliad
  • gwirio’r amserlen ar gyfer talu eu credydau treth
  • cael gwybod faint maent wedi’i ennill ar gyfer y flwyddyn

Mae CThEM wedi rhyddhau fideo i esbonio sut y gall cwsmeriaid credydau treth ddefnyddio ap CThEM i fwrw golwg dros eu manylion, eu rheoli a’u diweddaru.

Os oes newid yn amgylchiadau cwsmer a allai effeithio ar ei hawliadau am gredydau treth, mae’n rhaid iddo roi gwybod i CThEM am y newid. Mae amgylchiadau a allai effeithio ar daliadau credydau treth yn cynnwys newidiadau i’r canlynol:

  • trefniadau byw
  • gofal plant
  • oriau gwaith, neu
  • incwm (cynnydd neu ostyngiad)

Mae credydau treth yn dod i ben a byddant yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol erbyn diwedd 2024. Gallai llawer o gwsmeriaid sy’n symud o gredydau treth i Gredyd Cynhwysol fod ar eu hennill yn ariannol a gallant ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol i wirio hynny. Os bydd cwsmeriaid yn dewis gwneud cais yn gynt, mae’n bwysig cael cyngor annibynnol ymlaen llaw gan na fyddant yn gallu mynd yn ôl i gredydau treth nac unrhyw fudd-daliadau eraill y mae Credyd Cynhwysol yn eu disodli.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH