Dim cyflog, dim tâl salwch, dim gwyliau blynyddol – os ydych yn ofalwr byddwch yn gwybod sut beth yw hyn!

Mae gofalu am anwyliaid yn gallu rhoi straen ar y corff a’r meddwl ac mae bywyd yn gallu bod yn llawn emosiynau . Er bod digon o ymrwymiad i ddarparu cefnogaeth i ofalwyr mae’n anodd iawn gwneud yn siŵr fod pawb yn cael beth sydd ei angen arnyn nhw pan fo anghenion unigol gofalwyr ac anwyliaid mor wahanol.

Ond yn Wrecsam mae enghraifft brin o feddwl yn greadigol ac arferion ymarferol yn newid bywydau Rachel Harry, ei merch Freya a mam Rachel, Karan.

Felly pwy yw Rachel, Freya a Karan?

Yn 2012, roedd Rachel yn fam feichiog llawn cyffro ond ar ôl dioddef o drawiad anferth ar ei chalon wrth roi genedigaeth Cesaraidd i Freya, newidiodd ei bywyd yn fawr.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Yn ei chartref gyda Freya, ei mam Karan a phartner Karan, Roger, mae angen gofal bob awr o’r dydd ar Rachel bellach oherwydd effeithiau anaf hypocsig ar ei hymennydd. Maent i gyd yn cael eu cefnogi gan chwaer Rachel, Emma a’i thad, Paul yn ogystal â gofalwyr TLC Nursing. Mae ffisiotherapi arbenigol yn cael ei ariannu trwy nawdd noddwyr caredig a hael ac yn cael ei ddarparu gan TherapyMatters.

Mewn gwirionedd mae gan Karan hawl i gael 6 awr o amser i ffwrdd bob wythnos gyda gweithwyr cyflenwi yn dod i ddarparu gofal dros nos wedi’i gynllunio’n rheolaidd. Ond nid yw hyn yn bosibl oherwydd byddai pob opsiwn seibiant sydd ar gael yn golygu bod rhaid gwahanu Rachel a Freya sy’n disgyn i gysgu gyda’i gilydd bob nos ac yn bwyta tost gyda’i gilydd bob bore.

Beth ellid ei wneud?

Felly am dros 4 blynedd roedd bron yn amhosibl i Karan neu Rachel a Freya gael seibiant.

Mae Karan wedi llwyddo i gael ychydig o amser i ffwrdd pan ddaeth chwaer Rachel, Emma, i ‘warchod’, ond roedd hynny’n golygu fod Emma yn gorfod gadael ei phlant ei hun adref neu ddod â nhw gyda hi i gartref Karen. Hefyd nid oes modd i Rachel a Freya aros yn unrhyw le arall oherwydd yr addasiadau sydd eu hangen ar Rachel.

Yn ffodus, camodd Therapydd Galwedigaethol Rachel, Helen Wooding, a’i Gweithiwr Cymdeithasol, Susan Sharp, i mewn.  Gan ddefnyddio cyllid drwy Daliadau Uniongyrchol fe wnaethant gais i drosi garej Emma yn ystafell wely gydag ystafell wlyb ‘ensuite’. Bu eu cais yn llwyddiannus ac mae Rachel a Freya bellach yn gallu aros yn eu cartref gyda Karan a chael egwyliau bach gyda chwaer Rachel a’i theulu. Mae hyn yn golygu fod Karan yn cael seibiant rheolaidd o’i rôl ofalu yn ei chartref ei hun gyda’i phartner Roger am y tro cyntaf ers pum mlynedd.

Rachel a Freya yn gyfforddus yn eu hystafell newydd

Dyma’r tro cyntaf yn y gwasanaeth Therapi Galwedigaethol i Daliadau Uniongyrchol gael eu defnyddio i ariannu addasiadau fel hyn ac mae gan Rachel, Freya, Karan ac Emma bellach  gyfleusterau seibiant perffaith sy’n cadw’r uned deuluol gyda’i gilydd. Trwy feddwl yn agored a defnyddio cyllid yn greadigol yn unol â deddfwriaethau, bydd yr addasiad yn diwallu anghenion seibiant hirdymor y teulu, mae wedi atal straen i’r gofalwyr ac yn bwysicaf oll mae Rachel yn elwa o amser i ffwrdd o’i chartref gyda’i merch a theulu ei chwarae gyda chyfleusterau diogel a phriodol.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.
COFIWCH EICH BINIAU