Cyhoeddwyd adroddiad yn ddiweddar o’r enw “Perfformiad Cymharol Cymru Gyfan ar gyfer 2016 – 17” sy’n rhoi gwybodaeth am ba mor dda mae cynghorau yng Nghymru wedi perfformio.

Mae’r adroddiad yn dilyn ystod o ddangosyddion y cytunwyd arnynt yn genedlaethol sydd wedi eu rhoi i Lywodraeth Cymru gan yr holl awdurdodau lleol. Mae Uned Ddata Cymru wedyn yn coladu ac yn dadansoddi’r wybodaeth ac yn dwyn yr adroddiad ynghyd, yna mae hwn yn dangos sut mae pob awdurdod wedi perfformio o’i gymharu ag eraill.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU

“Y gorau yng Nghymru mewn pedwar maes”

Rydym wedi cynnal neu wella ein perfformiad o ran 19 allan o 26 dangosydd ac wedi dod i frig y rhestr (neu i’r brig ar y cyd ag awdurdod arall) mewn pedwar maes:

• Canran y sefydliadau bwyd sy’n cydymffurfio’n fras â safonau hylendid bwyd

• Canran yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yr awdurdod yn ystod y flwyddyn, lle bydd yr ymwelwyr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol

• Canran isaf yr holl ddisgyblion yng ngofal yr Awdurdod Lleol mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan awdurdod lleol, sy’n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu sy’n seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol cymeradwy

• Canran y datganiadau angen addysgol arbennig terfynol a gyhoeddwyd o fewn 26 wythnos.

Ar y cyfan mae Wrecsam yn cymharu’n dda â phob Awdurdod Lleol Cymreig arall a chroesawodd y Cynghorydd Mark Pritchard yr adroddiad gan ddweud:
“Yn ystod y cyfnodau heriol ariannol yma mae’n braf gweld ein bod yn parhau i wella mewn meysydd allweddol ac rydw i’n falch o weld ein bod yn rhif un mewn 4 maes gwahanol. Rhaid i ni beidio gorffwys ar ein rhwyfau fodd bynnag, a rhaid i ni barhau i weithio a gwella a rhoi’r gwasanaeth gorau posib i’n trigolion. Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu hymrwymiad i’n safon o wasanaeth.”
Nid yw’r adroddiad yn cynnwys unrhyw ddata Gwasanaethau Cymdeithasol gan y bydd hwn yn cael ei gyhoeddi yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI