ty pawb

Gall unrhyw un sy’n hoffi celf fwynhau taith o gwmpas orielau Tŷ Pawb’s heb orfod gadael cartref diolch i daith rithiol newydd sydd bellach ar gael i’w gweld ar-lein.

Mae Arddangosfa Agored Tŷ Pawb yn cynnwys 117 o weithiau gan 102 o artistiaid, pob un wedi’i seilio ar thema ganolog creadigrwydd yn ystod cyfnod y cloi. Mae’r arddangosfa’n cynnwys amrywiaeth enfawr o gyfryngau artistig o brint a phaent i gerflunwaith, a fideo.

Roedd disgwyl i’r orielau yng nganolfan celfyddydau, marchnadoedd a chymunedol Wrecsam sydd wedi ennill aml-wobr agor i’r cyhoedd ar Hydref 3. Fodd bynnag, penderfynwyd gohirio’r ailagor a beirniadu gwobr yr arddangosfa o ystyried y cyfyngiadau COVID-19 lleol a ddaeth i chwarae ar 1 Hydref.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae’r daith gwbl ryngweithiol yn caniatáu i ddefnyddwyr archwilio’r arddangosfa gyfan tra bod yr orielau ar gau.

Dathliad o greadigrwydd yn ystod y cyfnod cloi

Yn dilyn galwad agored yn gynharach eleni, cyflwynodd dros 350 o artistiaid o bob rhan o’r DU waith i’w ystyried ar gyfer yr arddangosfa.

Yna gofynnwyd i dri beirniad ddewis ystod o weithiau a oedd nid yn unig yn cyd-fynd â thema’r arddangosfa ond a oedd hefyd yn ategu ei gilydd I greu arddangosfa gydlynol.

Y beirniaid a wnaeth y dewis oedd: Lesley James (Enillydd Gwobr Beirniaid Arddangosfa Agored Wrecsam 2018), Katy McCall (Rheolwr Dysgu yn Oriel Gelf Manceinion) a Ffion Rhys (Curadur, Canolfan Gelf Aberystwyth)

Gwobrau

Disgwylir i wobrau gael eu dyfarnu mewn tri chategori: Gwobr y Beirniaid, Gwobr Pobl Ifanc a Gwobr Addasrwydd. Dewisir yr enillwyr gan banel beirniaid sy’n cynnwys Lesley James, Ffion Rhys ac Alistair Hudson (Cyfarwyddwr Oriel Gelf Manceinion ac Oriel Gelf Whitworth).

Dyfernir gwobr arall a bleidleisiwyd ymwelwyr yr arddangosfa arni ym mis Rhagfyr.

Aseiniadau Creadigol

Hefyd yn cael eu harddangos fel rhan o’r arddangosfa mae canlyniadau’r prosiect Aseiniadau Creadigol. Ar ddechrau’r broses gloi, comisiynodd Tŷ Pawb artistiaid i gyflwyno aseiniadau creadigol y gallai cynulleidfaoedd eu cyflawni fel rhan o’r rhaglen barhaus Celf Cartref.

Roedd yr ‘aseiniadau’ hyn yn gyfleoedd i gymryd rhan yn y celfyddydau gartref, yn yr ardd, ar-lein neu hyd yn oed ar eich taith gerdded ddyddiol! Roedd y gweithgareddau’n cynnwys creu fideos, ffotograffau, collage, lluniadau a straeon.

Comisiynwyd saith artist i gyflawni’r aseiniadau: Jenny Cashmore, Peter Hooper, Sophie Lindsey, Ruth Stringer, Owain Train McGilvary, Rhi Moxon a Mai Thomas. Gallwch weld canlyniadau eu prosiectau yn Oriel 2 ar y daith rithiol.

Pecyn gweithgaredd teulu

I gyd-fynd â lansiad y daith rithwir, crëwyd llyfryn gweithgaredd yn llawn o weithgareddau darlunio hwyliog a gafaelgar ar gyfer artistiaid ifanc a’u teuluoedd. Gellir lawrlwytho’r pecyn o wefan Tŷ Pawb.

‘Ymateb gwych’

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae’r arddangosfa’n ddathliad o’r creadigrwydd, yr arloesedd a’r gwytnwch a ddatblygwyd gan artistiaid wrth gloi dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

“Mae Tŷ Pawb wedi parhau i gynnig rhaglen Celf Cartref ar-lein ragorol trwy gydol y cyfnod hwn, gan gynnwys perfformiadau cerddoriaeth ffrydio byw, gweithgareddau celfyddydol ar-lein i deuluoedd ac Aseiniadau Creadigol arloesol a ddatblygwyd gydag artistiaid ledled Cymru. Mae’r holl weithgareddau wedi cael derbyniad da iawn ac mae llawer o’r creadigaethau o’r prosiectau hyn bellach i’w gweld fel rhan o’r arddangosfa.

“Mae’r ymateb rydyn ni wedi’i gael i’r rhith-daith ers ei lansio wedi bod yn wych. Rydyn ni wrth ein boddau o weld cymaint o bobl yn mwynhau’r arddangosfa ar-lein a gobeithiwn y bydd llawer mwy yn edrych ar y detholiad ysbrydoledig hwn o weithiau dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. ”

I weld y daith ewch i wefan Tŷ Pawb – www.typawb.cymru/ty-pawb-agored

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG