Regional Cohesion Team pays tribute to volunteers during Volunteers Week
The Wrexham African Community organisation

Bob blwyddyn rhwng 1 Mehefin a 7 Mehefin mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn gyfle i ddathlu’r holl sefydliadau ac unigolion rhyfeddol sydd yn rhoi o’u hamser i gefnogi eraill yn y gymuned. Mae nifer o heriau ychwanegol wedi codi eleni i wirfoddolwyr, ac un o’r pryderon uniongyrchol yw sicrhau bod aelodau diamddiffyn ac sy’n ynysu yn y gymuned yn cael mynediad at fwyd a hanfodion.

Mae’r gwaith anhunanol y gwirfoddolwyr wedi bod o fudd i nifer o bobl yn ein cymunedau, a hoffai’r Tîm Cydlyniant Rhanbarthol Gogledd Ddwyrain Cymru ddiolch iddynt am eu hymdrechion gwych.

Dywedodd Gareth Hall, Swyddog Cydlyniant Rhanbarthol: “Hoffwn ddiolch yn arbennig i bawb yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sydd wedi bod yn gweithio’n galed yn trefnu parseli bwyd a chludo nwyddau cartref i’r rheiny mewn angen. Mae hyn yn cynnwys busnesau lleol megis Siop Y Fro yng Nghlawddnewydd, Sir Ddinbych a’r Community Café yn Rhos, a sefydliadau megis NWAMI (Networking for World Awareness of Multicultural Integration) a CLPW (Cymuned Portiwgaleg Wrecsam) sydd wedi bod yn darparu bwyd a Chyfarpar Diogelu Personol i’r lleiafrifoedd diamddiffyn.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

“Un o’n prif ddyletswyddau ar y Tîm Cydlyniant Rhanbarthol oedd hwyluso grantiau bach i alluogi cael mwy o gefnogaeth gwirfoddoli sydd ei angen. Roedd sefydliad Cymuned Affricanaidd Wrecsam yn fuddiolwyr diweddar o’r rhaglen hon.

“Mae nifer o fentrau gwirfoddoli gwych wedi bod yn cefnogi ein cymunedau mewn ffyrdd eraill. Yn ogystal â chludo bwyd, mae Rhos Community Café wedi trefnu bod eu sesiynau myfyrdod a ymwybyddiaeth ofalgar wythnosol ar gael drwy Zoom; mae PISC (Canolfan Cefnogi Integreiddio Pwylaidd) wedi bod yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth addysgiadol ar-lein i deuluoedd Pwyleg; a mae’r Clwb Cyswllt yn Sir Y Fflint wedi bod yn cynnal sesiynau gweithgareddau hwyliog i bobl ifanc gydag anableddau, gan gynnwys ychydig o ganu caraoce i unrhyw un sydd digon dewr i ganu!”

Gwobr Uchel Siryf Clwyd

Gan ein bod ar y thema o ddathlu unigolion sydd yn gweithio’n galed i gefnogi’r aelodau fwyaf diamddiffyn yn ein cymuned, rydym hefyd yn falch o gydnabod cyflawniad Godwin Akinyele, gweithiwr achosion gwirfoddolwyr ar gyfer Gwasanaethau Ffoadur y Groes Goch Brydeinig.

Ychwanegodd Gareth: “Rhoddwyd Wobr Uchel Siryf Clwyd i Godwin yn ddiweddar am ei ymdrechion diflino i gefnogi teuluoedd ffoaduriaid yng Nghymru. Yn ogystal â’i rôl gyda’r Groes Goch Brydeinig, mae Godwin yn gweithredu fel cynghorydd i Gyngor Ffoaduriaid Cymru, gwirfoddolwr gyda BAWSO (sefydliad BAME Cymru cenedlaethol), ac yn llysgennad i Voices Network. Does gennym ddim syniad lle mae’n cael amser i wneud popeth – da iawn Godwin!”

Diolch anferthol i’n holl wirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19