Os hoffech chi wneud cais i Awdurdod Lleol Wrecsam am dŷ cymdeithasol, mae gennym ni rŵan un tîm canolog a phwrpasol ar gyfer y gwasanaeth. Pa un ai ydych chi’n denant presennol yn dymuno symud neu’n gwneud cais am y tro cyntaf, bydd Tîm Dyraniadau Cyngor Wrecsam yn rheoli’r holl geisiadau a dyraniadau.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Mae’r Tîm Dyraniadau yn gyfrifol am brosesu pob cais a wneir i’r awdurdod lleol, ar-lein ac ar bapur. Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am reoli’r gofrestr dai ac am ddyrannu eiddo i’r rhestr aros yn unol â pholisi dyraniadau’r Cyngor.

Maen nhw hefyd yn prosesu Ffurflenni Anghenion Arbennig ac Asesiadau Meddygol, Enwebiadau i Gymdeithasau Tai a cheisiadau a dyraniadau garejis Cyngor.

Os oes arnoch chi angen cartref ar frys fe ddylech chi barhau i gysylltu â’r Tîm Dewisiadau Tai ar 01978 292947. Mae’r ddau dîm yn gweithio’n agos gyda’i gilydd i sicrhau un pwynt cyswllt ar gyfer y rheiny sydd angen tai ar frys a thai di-frys gan yr Awdurdod Lleol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch cais am dŷ, cysylltwch â’r tîm:

Ar-lein: Gwneud cais ar-lein

Cyfeiriad:Tîm Dyraniadau CBSW, Canolfan Gyswllt, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Rhif Ffôn y Swyddfa: 01978 292068
Cyfeiriad E-bost: Allocationsteam@wrexham.gov.uk

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU