Ticket Fraud

Mae data newydd gan Action Fraud, y ganolfan genedlaethol rhoi gwybod am dwyll a seiberdroseddu, yn datgelu bod 4,982 o bobl wedi dioddef twyll tocynnau yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22.

Mae dioddefwyr yn dweud eu bod wedi colli £3.8 miliwn – colled o £750 ar gyfartaledd fesul dioddefwr!

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Adroddwyd am 623 o achosion dim ond ym mis Medi y llynedd – y nifer fwyaf o adroddiadau a gafwyd ers mis Mawrth 2020, wrth i’r rhan fwyaf o wyliau a digwyddiadau gael eu cynnal fel arfer am y tro cyntaf ers cyn y pandemig.

Daeth y ganran uchaf o adroddiadau (27 y cant) gan bobl 20 i 29 oed, ac roedd bron hanner (48 y cant) o ddioddefwyr rhwng 20 a 49 oed.

Mae adroddiadau’n dal i ddod i law eleni, felly byddwch yn wyliadwrus gan wybod sut i adnabod arwyddion twyll tocynnau:

Dywedodd Roger Mapleson, Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu, “Nid oes amheuaeth nad yw’r mathau hyn o droseddwyr yn ceisio cael eu dwylo ar eich arian.

“Waeth pa mor awyddus ydych chi i fynd i ddigwyddiad neu ŵyl, dysgwch sut i adnabod arwyddion twyll er mwyn osgoi cael eich siomi a cholli arian.”

Sut i adnabod arwyddion twyll tocynnau a diogelu eich hunain:

  • Prynwch eich tocynnau gan swyddfa docynnau’r lleoliad, hyrwyddwr neu asiant swyddogol, neu safle docynnau adnabyddus a dibynadwy.
  • Peidiwch â thalu am docynnau trwy drosglwyddiad banc, yn enwedig os ydych chi’n prynu gan rhywun nad ydych chi’n eu hadnabod. Mae cerdyn credyd neu wasanaethau talu fel PayPal yn rhoi gwell cyfle i chi adennill eich arian os byddwch chi’n dioddef twyll.
  • Ceisiwch fod yn wyliadwrus o negeseuon e-bost digymell, negeseuon testun neu hysbysebion sy’n cynnig bargeinion anhygoel o dda ar docynnau. Os ydi’r pris yn rhy dda i fod yn wir, mae’n debygol ei fod!
  • Ydi’r gwerthwr yn aelod o STAR? (Secure Tickets from Authorised Retailers) Os felly, mae’r cwmni wedi cofrestru i ddilyn eu safonau llywodraethu llym. Mae STAR hefyd yn cynnig gwasanaeth cymeradwy Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod i helpu cwsmeriaid sydd â chwynion heb eu datrys. I gael rhagor o wybodaeth: star.org.uk/buy_safe

Mae Action Fraud hefyd yn cynghori’r cyhoedd i ddilyn cyngor ymgyrch Take Five to Stop Fraud i ddiogelu eu hunain rhag twyll.

Stopio: gall treulio munud neu ddwy i feddwl cyn penderfynu gwario arian neu ddarparu gwybodaeth bersonol eich cadw chi’n saff.

Herio: ydi’r cynnig yn un go iawn? Mae’n iawn i chi wrthod neu anwybyddu cynigion o’r fath. Dim ond troseddwyr wnaiff geisio eich rhuthro neu eich dychryn chi.

Diogelu: os ydych chi’n meddwl eich bod wedi dioddef twyll, cysylltwch â’ch banc yn syth a rhowch wybod i Action Fraud ar-lein ar actionfraud.police.uk neu trwy ffonio 0300 123 2040.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH