Tax Credits

Erthyl gwadd – CThEM

Mae 323,700 o gwsmeriaid heb adnewyddu eu credydau treth eto cyn y dyddiad cau, ac mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn eu hatgoffa i wneud hyn erbyn 31 Gorffennaf – neu bydd eu taliadau’n dod i ben.

Mae credydau treth yn helpu teuluoedd sy’n gweithio drwy dargedu cymorth ariannol, felly mae’n bwysig bod cwsmeriaid yn adnewyddu cyn y dyddiad cau er mwyn sicrhau nad ydynt yn colli’r cyfle i gael yr arian y mae ganddynt hawl iddo.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Gall cwsmeriaid adnewyddu eu credydau treth yn rhad am ddim drwy GOV.UK neu ap CThEM.

Mae adnewyddu ar-lein yn hawdd ac yn gyflym. Gall cwsmeriaid fewngofnodi i GOV.UK i wirio cynnydd eu cais i adnewyddu, i gael sicrwydd bod y cais yn cael ei brosesu, ac i wybod pryd y byddant yn clywed oddi wrth CThEM.

Meddai Myrtle Lloyd, Cyfarwyddwr Cyffredinol CThEM ar gyfer Gwasanaethau i Gwsmeriaid:

“Dim ond un mis sydd ar ôl gan ein cwsmeriaid credydau treth adnewyddu. Mae’n hawdd gwneud hyn ar-lein neu drwy ap CThEM – chwiliwch am ‘credydau treth’ ar GOV.UK.”

Gall cwsmeriaid sy’n dewis defnyddio ap CThEM ar eu ffôn clyfar wneud y canlynol:

  • adnewyddu eu credydau treth
  • gwneud newidiadau i’w hawliad
  • gwirio amserlen y taliadau ar gyfer eu credydau treth
  • cael gwybod faint y maent wedi’i ennill ar gyfer y flwyddyn

Mae CThEM wedi rhyddhau fideo i esbonio sut y gall cwsmeriaid credydau treth ddefnyddio ap CThEM i fwrw golwg dros eu manylion, eu rheoli a’u diweddaru.

Os oes newid yn amgylchiadau cwsmer a allai effeithio ar ei hawliadau am gredydau treth, mae’n rhaid iddo roi gwybod i CThEM am y newid. Mae amgylchiadau a allai effeithio ar daliadau credydau treth yn cynnwys newidiadau i’r canlynol:

  • trefniadau byw
  • gofal plant
  • oriau gwaith, neu
  • incwm (cynnydd neu ostyngiad)

Cyhoeddwyd Taliad Costau Byw o £650 gan Lywodraeth y DU yn ddiweddar – sy’n daladwy fesul dau gyfandaliad ar wahân o £326 a £324 – ar gyfer aelwydydd sy’n cael budd-daliadau a chredydau treth penodol, i helpu â chostau byw. Maent yn gymwys ar gyfer y ddau daliad, os mai credydau treth yn unig y maent yn eu cael. Bydd CThEM yn cysylltu â nhw ac yn anfon y taliadau’n awtomatig, gyda’r cyntaf yn cael ei wneud erbyn yr hydref. Does dim rhaid i gwsmeriaid gysylltu â CThEM na gwneud cais am y taliad.

Mae rhagor o wybodaeth am y Taliad Costau Byw, gan gynnwys cymhwystra, ar gael ar GOV.UK.

Mae credydau treth yn dod i ben a byddant yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol erbyn diwedd 2024. Gallai llawer o gwsmeriaid sy’n symud o gredydau treth i Gredyd Cynhwysol fod ar eu hennill yn ariannol a gallant ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol i wirio hynny. Os bydd cwsmeriaid yn dewis gwneud cais yn gynt, mae’n bwysig cael cyngor annibynnol ymlaen llaw gan na fyddant yn gallu mynd yn ôl i gredydau treth nac unrhyw fudd-daliadau eraill y mae Credyd Cynhwysol yn eu disodli.

Mae CThEM yn annog cwsmeriaid i beidio â rhannu’u manylion mewngofnodi ar gyfer CThEM ar unrhyw adeg. Gallai rhywun sy’n eu defnyddio ddwyn oddi ar y cwsmer neu wneud hawliad twyllodrus yn ei enw. Mae CThEM hefyd yn rhybuddio pobl i bwyllo, a pheidio â chynhyrfu, os bydd rhywun yn cysylltu â nhw gan honni ei fod yn gweithio i CThEM ac yn gofyn iddynt drosglwyddo arian ar frys neu roi gwybodaeth bersonol. Mae’r adran yn annog pobl i gymryd pwyll ac i wirio cyngor CThEM ar sgamiau ar GOV.UK.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH