Snow

Fel y gwyddom ni i gyd, rydym ni’n wynebu cyfnod oer ac mae hyn yn debygol o barhau tan y penwythnos o leiaf. Er gwaethaf y gwaith sylweddol a chyson ar ein rhwydwaith, mae cyflwr y ffyrdd yn parhau i fod yn beryglus mewn mannau.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Mae hyn o ganlyniad i’r adeg hon o’r flwyddyn wrth ystyried bod yr ychydig o haul a geir yn wan iawn a’r cyfuniad o ffyrdd yn rhewi a llawer o ddŵr o gwmpas, sy’n golygu bod ffyrdd yn llithrig iawn hyd yn oed pan fo’n ymddangos nad oes eira arnynt.

Mae’r holl wagenni a’r criwiau graeanu wedi bod allan yn gynnar yn gyson ers 14 Ionawr.  Mae gennym ni Beiriannydd ar Ddyletswydd wedi’i ddynodi i fonitro’r tywydd 24/7 ac mae gennym ni fwy na digon o stociau halen ac adnoddau staff i ymateb.

Ar ôl bore heriol pryd y bu amodau ffyrdd anodd hyd yn oed ar wynebau’r ffyrdd hynny yr oedd wedi’u trin ac y bu’r criwiau’n gweithio arnyn nhw’n gyson am nifer o ddyddiau.  Yn anffodus, cawsom ni nifer o ddigwyddiadau ar ein rhwydwaith ac rydym ni’n annog i unrhyw un sy’n teithio feddwl yn ofalus a oes angen iddyn nhw deithio a bod yn hynod o ofalus wrth yrru a cherdded, a chadw’r tywydd mewn cof.

Yn y cyfnod oer diweddaraf hwn mae tua 650 tunnell o halen wedi’i wasgaru ar ein ffyrdd a bydd hyn yn parhau am gyhyd ag sy’n angenrheidiol.  Mae digonedd o stociau halen yn dal i fod yn ein tri depo ac mae’r rhain yn cael eu monitro a’u rheoli’n ofalus drwy gydol y tymor.

Cymerwch ofal a chadwch yn ddiogel!

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cadw’n ddiogel yn ystod misoedd y gaeaf:

  • Meddyliwch yn ofalus a oes angen i chi deithio mewn tywydd gwael.
  • Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer siwrneiau yn y gaeaf.
  • Trefnwch eich bod chi’n teithio ar hyd prif ffyrdd pan fo modd, gan fod y rhain yn fwy tebygol o gael eu trin.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n caniatáu digon o amser cyn eich siwrnai ar gyfer dadrewi eich car (bydd aerdymheru’n clirio’ch sgrin yn gyflymach hefyd)
  • Dylech chi gadw rhywfaint o ddillad cynnes ychwanegol a thortsh yn eich car.
  • Peidiwch â gadael i’ch tanwydd fynd yn rhy isel.
  • Gwiriwch ragolygon y tywydd cyn dechrau ar eich siwrnai, ac os rhagwelir peryglon, dylech chi ystyried a yw eich siwrnai’n angenrheidiol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd, “Rwy’n ailadrodd yr angen i feddwl yn ofalus am unrhyw siwrnai, a gallaf gadarnhau bod swyddogion a thimau’n gwneud popeth a allan nhw i gadw ein rhwydwaith cludiant yn ddiogel.”

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI