Yn pendroni ynghylch sut i addysgu eich plant am gyffuriau ac alcohol?

Dyma dîm Cyngor Wrecsam a addysgodd dros 3000 o bobl ifanc llynedd!

Mae tîm Pobl Ifanc In2Change Cyffuriau ac Alcohol, prosiect ieuenctid a leolir yn y Siop Wybodaeth yn Wrecsam, yn dathlu 10 mlynedd o gefnogi pobl ifanc a rhieni yn y fwrdeistref sirol.

Mae’r prosiect, a sefydlwyd yn 2008, yn bartneriaeth rhwng Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’n cefnogi ac yn addysgu pobl ifanc, rhwng 11 ac 18 mlwydd oed sy’n defnyddio cyffuriau ac alcohol.

 

Canolbwyntio ar y Teulu

Yn ogystal â helpu pobl ifanc yn uniongyrchol, mae’r tîm yn darparu dwy raglen i rieni hefyd:

  • Gwarchod eich Plant oddi wrth Cyffuriau
  • Ymdopi â Dicter

Gall y rhaglenni hyn roi cymorth drwy gynorthwyo rhieni gydag ymdopi â materion penodol yn ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.

Mae’r rhaglenni yn seiliedig ar dystiolaeth a fyddai o gymorth i rieni gyda rhianta, a mynd i’r afael â’r heriau ychwanegol yn ymwneud â chyffuriau ac alcohol y gallent eu hwynebu nawr ac yn y dyfodol.

Cefnogaeth wedi’i theilwra

Mae’r prosiect yn cynnig cefnogaeth wedi’i theilwra i Bobl ifanc ar sawl agwedd o’u bywydau – nid cyffuriau ac alcohol yn unig. Cynhelir sesiynau un i un mewn lleoliad a ddewisir gan y Bobl Ifanc – lle bynnag maent yn teimlo’n gartrefol gydag ymgysylltiad ar sail wirfoddol. Drwy archwilio gwybodaeth ffeithiol a chyngor, anogir pobl ifanc i ystyried risgiau, sy’n eu galluogi i gymryd rheolaeth a gwneud penderfyniadau gwybodus.

Mae In2Change yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol i alluogi Pobl Ifanc, yn seiliedig ar ba nodau yr hoffent eu cyflawni.

Gallai hyn gynnwys:

  • Lleihau niwed
  • Gostyngiadau wedi’u cynllunio
  • Atal atglafychiad
  • Cyflwyno/cynyddu gweithgareddau cymdeithasol
  • Gweithgareddau i Ddifyrru
  • Gwaith penodol megis rheoli dicter a hylendid cwsg

Mae sesiwn galw heibio ar gael hefyd sy’n agored i bobl ifanc bob dydd Llun rhwng 3-5.30pm yn y Siop Wybodaeth.

EWCH YN WYRDD – DEWISWCH FILIAU TRETH CYNGOR DI-BAPUR…

Cymorth i addysgu dros 3000 o bobl ifanc lleol

O fis Ebrill 2017 hyd at fis Mawrth 2018, derbyniodd In2change 86 atgyfeiriad a darparwyd sesiynau addysgu anffurfiol ar draws ysgolion, Clybiau Ieuenctid a grwpiau eraill i dros 3300 o bobl ifanc yn Wrecsam.

 “Cefnogaeth hanfodol”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol dros Bobl Ifanc, “Dyma brosiect gwych sy’n cynnig cefnogaeth ac addysg hanfodol i bobl ifanc a rhieni ar draws Wrecsam. Mae darparu cefnogaeth o safon i bobl ifanc ynghylch weu defnydd o sylweddau yn eithriadol o bwysig ac mae’n wych bod In2change wedi bod yn darparu cymorth a chanllaw arbenigol am 10 mlynedd yn Wrecsam.”

Am ragor o wybodaeth am In2change a sut y gallent eich helpu chi, cysylltwch â’t tîm:

01978295629

Cyflym, effeithlon ac yn dda am yr amgylchedd – dewiswch filiau Treth Cyngor di-bapur trwy FyNghyfrif

COFRESTRWCH AM FILIAU DI-BAPUR