Op Blue Instinct

Mae Ymgyrch Greddf Las Tîm Plismona Tref Wrecsam yn parhau gyda’r nod o atal preswylwyr rhag dioddef byrgleriaeth.

Mae meddwl y gallech ddioddef byrgleriaeth yn codi ofn ond gallwch atal hyn rhag digwydd drwy gymryd ychydig o gamau syml ond effeithiol:

  • Clowch eich drysau a’ch ffenestri hyd yn oed pan fyddwch yn y tŷ.
  • Peidiwch â gadael eich tŷ mewn tywyllwch, gadewch olau ymlaen neu defnyddiwch amserydd golau i roi’r argraff bod rhywun i mewn.
  • Sicrhewch nad oes modd gweld pethau gwerthfawr drwy’r ffenestri a pheidiwch â gadael eich allweddi yn agos at y drws ffrynt neu’r drws cefn.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Gall troseddau ar y trothwy ddigwydd ar sawl ffurf ac maent yn cael eu cyflawni gan droseddwyr sy’n targedu’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Byddwch yn wyliadwrus bob amser ac os ydych yn ansicr, peidiwch ag agor y drws. Os ydych yn amau, cadwch nhw allan!

Os ydych yn cael eich dal allan gadewch i’ch tîm plismona lleol wybod ar unwaith. Gallant helpu: Ffoniwch 101 neu rhowch wybod ar lein drwy fynd i www.northwales.police.uk/cy-GB/riportio/riportio/

Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.

Gallwch hefyd roi gwybod am unrhyw ffug fasnachwyr neu alwyr twyllodrus drwy ffonio Safonau Masnach Wrecsam ar 01978 298997 neu fynd i trading.standards@wrexham.gov.uk

Meddai Rhingyll Tîm Plismona Cymdogaeth Tref Wrecsam, Dave Smith: “Mae’r dyddiau’n byrhau felly mae’n bosibl y byddwch yn cyrraedd adref o’r gwaith ar ôl iddi dywyllu, ac mae tai tywyll yn denu troseddwyr.

“Mae ‘na lawer o bethau y gallwch eu gwneud yn cynnwys defnyddio amseryddion awtomatig neu synwyryddion symudiad ac os yn bosibl osod Teledu Cylch Cyfyng. Ceisiwch drefnu bod rhywun yn cymryd unrhyw barseli yr ydych yn eu disgwyl i’w tŷ fel nad ydynt yn cael eu gadael allan am unrhyw hyd.

“Mi ddylem ni i gyd fod yn wyliadwrus a chadw llygad am sgamiau a galwyr di-wahoddiad a’u riportio cyn gynted â phosibl.

“Byddwn allan yn y gymuned dros y misoedd i ddod ac yn barod iawn i gynnig cyngor am sut i gadw’n ddiogel dros fisoedd y gaeaf.”

Grwpiau Gwarchod y Gymdogaeth

Fe’ch anogir hefyd i edrych ar ôl eich gilydd drwy gofrestru ar gyfer y Cynllun Rhybudd Cymunedol ac ystyried ymuno â, neu ffurfio Grŵp Gwarchod y Gymdogaeth.  Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn wneud i fyrgleriaid feddwl ddwywaith am fynd i ardaloedd sy’n cymryd camau i’w cadw nhw allan.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL