We Care Wales

Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd, neu newid mewn cyfeiriad, yna hoffai Gofalwn Cymru eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu digwyddiad ar-lein sy’n arddangos byd gofal a’r cyfleoedd ar gael sy’n camu i mewn i’r proffesiwn gofal.

Caiff ei gynnal ddydd Mawrth, 12 Hydref rhwng 10am ac 11am, ac mae’r digwyddiad am ddim.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Trosolwg o fyd gofal,
  • Beth sydd ar gael yn eich ardal rŵan.
  • Profiad personol o sut beth yw gweithio mewn gofal gan Lysgennad Gofalwn
  • Cipolwg ar ba adnoddau sydd gan Gofalwn Cymru i’w cynnig.

Gallwch gofrestru i gymryd rhan yma.

Mae angen gofal ar bobl ledled Wrecsam rŵan

Ar hyn o bryd, mae pobl yn Wrecsam yn aros i ofalwyr gael eu recriwtio i’w helpu i fyw’n annibynnol o ddydd i ddydd.

Mae hynny’n golygu bod swyddi ar gael sy’n hyblyg, yn cyd-fynd â’r teulu ac amgylchiadau, ac mae’n rhoi boddhad mawr.

Gall gofalwr wneud gwahaniaeth enfawr

Rhoddir gofal yn uniongyrchol i unigolion mewn amrywiaeth o leoliadau, o gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain gyda thasgau o ddydd i ddydd, i fynd gydag unigolion i ganolfannau dydd neu grwpiau gweithgareddau, mynd â nhw i siopa neu i’r sinema, i ofalu am bobl ag anghenion iechyd cymhleth mewn cartrefi preswyl neu lety â chymorth.

Mae ystod eang o gyfleoedd i ar gael i weithio’n uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion.

Dywedodd y Cyng David A Bithell, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, “Dyma gyfle delfrydol i unrhyw un sy’n chwilio am oriau gweithio hyblyg mewn rôl werthfawr a gofalgar, cymerwch gip ar sut gall byd gofal a Gofalwn Cymru helpu.

“Mae gennym nifer o swyddi gwag yma yn Wrecsam, gyda phobl sydd angen eich cefnogaeth a’ch cymorth.”

Mae’r holl swyddi yn Wrecsam a’r ardal gyfagos ar gael ar wefan Gofalwn Cymru, sydd hefyd yn cynnwys fideos, gwybodaeth a chyngor gan y rheiny sy’n gweithio yn y sector gofal iechyd ar hyn o bryd.

Mae’n werth ei weld ac rwy’n siŵr y gwelwch rhywbeth a fydd yn gweddu eich amgylchiadau personol.

Cliciwch yma  i ymweld â’r wefan.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL