Fel awdurdod lleol yng Nghymru fe fyddech yn disgwyl i ni ddefnyddio’r iaith Gymraeg. Wyddoch chi fod gofyniad cyfreithiol arnom ni i ddarparu gwasanaeth llwyr ddwyieithog i chi – ein cwsmeriaid?

Y rheswm dros hyn yw oherwydd ein bod ni bellach wedi sefydlu safonau iaith Gymraeg yn dilyn Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 a wnaeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r Safonau yn gyfres o ofynion sy’n rhwymo’n gyfreithiol a sefydlwyd ar 30 Mawrth 2016.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Mae’n rhaid i ni hefyd adrodd yn flynyddol ar ein cynnydd o ran cydymffurfio â’r Safonau ac yn ddiweddar cymeradwyodd ein Bwrdd Gweithredol ein Hadroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg Blynyddol a oedd yn rhoi sylw i feysydd darpariaeth gwasanaeth, gweithredol a llunio polisïau.

Angen gwella mewn rhai meysydd

Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi gwneud cynnydd dda ac wedi bod yn recriwtio’n llwyddiannus i swyddi Cymraeg yn hanfodol ac yn darparu rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau Cymraeg drwy gydol y flwyddyn.

Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi gwneud cynnydd gweddol dda ac wedi bod yn recriwtio’n llwyddiannus i swyddi Cymraeg yn hanfodol ac yn darparu rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau Cymraeg drwy gydol y flwyddyn.

Fodd bynnag, mae angen o hyd i ni wella mewn rhai meysydd ac mae cwynion gan y cyhoedd wedi tynnu sylw at achosion lle ryda’ ni wedi methu. Mae pob cwyn yn cael ei hymchwilio ac os daw i’r amlwg ein bod ni wedi gwneud rhywbeth o’i le, rydym yn cydnabod hynny ac yn unioni’r mater.

Byddwn yn parhau i wneud staff yn ymwybodol o bwysigrwydd y Safonau ac i gynnig gwasanaeth gwirioneddol ddwyieithog.

Yn ogystal mae’r safonau’n cynnal un o nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sef:  “Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu”.  Mae hyn hefyd yn cefnogi ein nod ni o barhau i wella’r modd yr ydym yn darparu gwasanaeth dwyieithog.

Mae pobl wedi gofyn i ni pam na allwn ni ddefnyddio google translate? Er bod google translate wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf dydi o dal ddim digon da i sicrhau Cymraeg o safon dderbyniol a byddwn yn parhau i ddefnyddio ein cyfieithwyr yng Nghonwy sy’n darparu gwasanaeth gwerth chweil.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Er ein bod ni wedi gwneud cynnydd da dros y 12 mis diwethaf mae ‘na heriau ac enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfedd o hyd a byddwn yn dal ati i ymchwilio’n drylwyr i achosion o’r fath ac yn gweithredu ble bo angen.”

Gallwch gael golwg ar ein Hadroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg Blynyddol yma.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN