July 5

Mae 5 Gorffennaf yn ddyddiad pwysig bob amser, dyma ben-blwydd y GIG. Ond eleni mae’n fwy arbennig fyth – mae hefyd yn nodi’r diwrnod cyntaf i ddathlu Gweithwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol a’r Rheng Flaen.

Dros 70 mlynedd ar ôl creu’r GIG, cawsom ein hunain yn delio â phandemig byd-eang. Bu gweithwyr y GIG, ynghyd â nifer o weithwyr allweddol o’r gwasanaethau brys a chynghorau lleol, yn ogystal ag athrawon, gweithwyr siopau a gwirfoddolwyr, yn hanfodol wrth gadw ein bywydau a’r wlad i fynd.

Dyma ein cyfle ni i ddiolch i bob un o’r gweithwyr allweddol, beth bynnag fo’u proffesiwn, a chofio’r rhai a gollodd eu bywydau i Covid-19.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Trwy gydol y dydd, bydd dwy ffordd i chi nodi’r achlysur a dangos diolch a pharch.

11am – dau funud o dawelwch

Er mai diwrnod i ddathlu yw hwn, mae’n bwysig cofio’r rhai a fu’n gweithio i ddarparu gwasanaethau allweddol ar y rheng flaen ac a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu eraill.

Trwy’r wlad, ar ôl y tawelwch, caiff Y Caniad Olaf a Reveille eu chwarae.

Yn ystod y tawelwch, fe’n hanogir hefyd i dreulio amser i gofio ysbryd arwrol Capten Syr Tom Moore, ysbrydoliaeth yn ystod y cyfnod hwn na welwyd ei debyg o’r blaen, a gododd fwy na £32 miliwn o nawdd ar gyfer NHS Charities Together (yn ogystal â chodi ein calonnau).

8pm – clapio ein harwyr a chanu clychau’r eglwys

Wrth agor ein drysau ar nosweithiau Iau trwy’r cyfnod clo, gallem glywed ein cymunedau’n clapio i ddangos eu gwerthfawrogiad i weithwyr a gofalwyr y GIG.

Ar y diwrnod cyntaf erioed hwn i ddathlu Gweithwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol a’r Rheng Flaen, beth am i ni gymeradwyo pob un o’r bobl hynny sy’n dal i achub bywydau a chadw gwasanaethau hanfodol i fynd?

Dywedodd y Cynghorydd David Bithell, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae’r digwyddiad hwn, sy’n ddigwyddiad blynyddol bellach, yn gyfle hyfryd i ddangos i’r gweithwyr allweddol hynny sy’n gweithio ar y rheng flaen bob dydd, pa mor ddiolchgar ydym ni. Ac mae ei gynnal eleni, ar ben-blwydd y GIG yn 73 oed yn rhoi amser i ni wirioneddol werthfawrogi gwerth ein gwasanaeth iechyd.

“Rydym wedi byw trwy fwy na blwyddyn o amseroedd hynod o anodd. Rwy’n annog pawb i gymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad yn ystod y dydd i ddangos eu diolch, a threulio amser i gofio’r rhai a fu farw.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan diwrnod dathlu Gweithwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol a’r Rheng Flaen.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN