Low Carbon Heroes

Rydym yn cefnogi ymgyrch “Arwyr Carbon Isel” Llywodraeth Cymru yn y cyfnod sy’n arwain at Wythnos Hinsawdd Cymru (2-6 Tachwedd) wrth i’r wlad geisio canolbwyntio ar lwybr cyfrifol yn amgylcheddol allan o’r cyfyngiadau a symud tuag at genedl fwy ffyniannus a chynaliadwy.

Ers mis Mawrth, mae Covid-19 wedi newid ein ffordd o fyw ac mae nifer ohonom wedi dechrau gwneud pethau sy’n fwy ecogyfeillgar.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Rydym wedi bod yn cadw’n heini yn yr awyr agored, uwchgylchu dillad, tyfu llysiau a phrynu cynnyrch lleol – ac mae’r pethau hyn wedi arwain at ostyngiad yn ein hôl troed carbon, ac os ydych chi wedi gwneud rhai o’r pethau hyn, byddem wrth ein bodau’n clywed eich profiadau.

Nid yn unig y mae’r atebion hyn yn lleihau carbon, ond maent hefyd yn helpu pobl i fod yn fwy egnïol, lleihau costau a chefnogi siopau a chymunedau lleol. Er mwyn cydnabod hyn, mae’r ymgyrch #ArwyrCarbonIsel yn anelu at amlygu a hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Rydym yn eich gwahodd i dynnu sylw at eich ymdrechion drwy rannu eich profiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio’r hashnod #ArwyrCarbonIsel (neu #LowCarbonHeroes yn Saesneg).

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Datganwyd argyfwng hinsawdd y llynedd, ac rydym yn gwybod bod pobl yn Wrecsam yn awyddus i Lywodraeth Cymru a ninnau wneud mwy i leihau ein hôl troed carbon. Dyna pam ein bod ni’n cefnogi’r ymgyrch hwn, ac mae arnom ni eisiau defnyddio’r ymgyrch #ArwyrCarbonIsel er mwyn rhannu eich profiadau.

“Efallai eich bod chi wedi bod yn prynu cynnyrch lleol yn hytrach nag ymweld â’r archfarchnad, neu efallai eich bod wedi dechrau seiclo neu gerdded yn amlach, sy’n golygu eich bod yn defnyddio llai o danwydd ac yn gwneud llai o filltiroedd ar y car. Beth bynnag yr ydych wedi bod yn ei wneud, byddem ni a Llywodraeth Cymru wrth ein boddau’n clywed gennych.

“Rydym eisoes wedi gwneud llawer o waith cyn y pandemig drwy blannu miloedd o goed a phlannu dolydd blodau gwyllt, gosod gorsafoedd gwefru trydan a defnyddio ynni solar, ond gwyddwn fod mwy y gallwn ei wneud er mwyn lleihau ein hôl troed carbon ymhellach fyth.”

Edrychwn ymlaen at glywed gennych, felly defnyddiwch yr hashnod #ArwyrCarbonIsel a rhannwch eich profiadau â ni.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION