Buskers

Rydym i gyd yn hoffi gweld a chlywed bysgio yng nghanol y dref ac rydym yn sicr wedi eu colli.

Er ei bod yn beth da eu bod yn ôl, mae pethau y mae angen i ni fod yn ofalus amdanynt ac mae canllawiau ar gael iddynt fel eu bod yn gwybod fod yr hyn rydym yn ei wneud yn ddiogel a gofyn i’r cyhoedd ddilyn y canllawiau a pharchu gofodau ei gilydd drwy gadw ar y rheol i gadw 2m o bellter.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi diweddariad yn ddiweddar ynglŷn â’r celfyddydau perfformio sy’n trafod bysgio ac yn datgan:

” Mae bysgio yn fath penodol o weithgaredd awyr agored a all gymryd sawl ffurf, o gerddorion i jyglwyr, consuriwyr i acrobatiaid. Bydd y rhan fwyaf o’r canllawiau cyffredinol a nodir yma https://llyw.cymru/ymarfer-perfformio-chymryd-rhan-yn-y-celfyddydau-perfformio-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddo yn gymwys i fysgio. Fodd bynnag, mae rhai pwyntiau penodol yn ymwneud â rheoli torfeydd a rhoddion sy’n berthnasol.”

Maent hefyd yn gofyn i fysgwyr gael golwg ar ganllawiau Keep Streets Live ar hyn a gallwch gael golwg arno yma http://keepstreetslive.com/busking-and-social-distancing

Dyma fersiwn fyrrach o’r hyn y gofynnwyd iddynt ei wneud:

Casglu arian mewn cynhwysydd y gellir ei selio a’i ddiheintio pan fyddwch chi’n cyrraedd adref.

Golchi eich dwylo yn drylwyr ar ôl dal mewn offer, arian, cyn bwyta, ar ôl gyrru ac ati.

Cario hylif diheintio gan y gall mynediad i ystafelloedd golchi cyhoeddus fod yn gyfyngedig.

Dewiswch safle addas sy’n gadael lle rhyngoch chi a’r rhai sy’n gwylio neu’n gwrando. Mae hefyd angen iddynt allu mynd heibio yn ddiogel.

Wrth ddewis safle byddwch yn ymwybodol o fannau lle gallai fod angen i gwsmeriaid giwio i fynd i mewn i fusnesau.

Dylai offer fod yn ysgafn fel y gallwch symud yn sydyn ac yn rhwydd oherwydd newidiadau i lif cerddwyr.

Cyfrifoldeb y bysgwyr yw rheoli unrhyw dorf a dylent fod yn gofyn i’w cynulleidfa wasgaru, parchu eu gofod ei gilydd lle bo angen

Bod yn gyfarwydd gyda’r gyfraith gan y gall deddfwriaeth a chanllawiau newid ar weithio tu allan, cynulleidfaoedd a chadw pellter cymdeithasol, mae’r holl wybodaeth ddiweddaraf ar gael yn www.llyw.cymru/coronafeirws

Gofynnir hefyd i’r cyhoedd gefnogi bysgwyr sy’n dychwelyd i’r strydoedd drwy beidio mynd yn rhy agor i eraill a chadw pellter cymdeithasol o 2 fetr.

Helpwch ni a’n wardeniaid cadw pellter cymdeithasol i gadw canol y dref mor ddiogel ag y gallwn ni er mwyn diogelu ein cymunedau er mwyn cadw Wrecsam yn ddiogel.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION