green bin

Hoffem atgoffa preswylwyr bod posib iddyn nhw ymweld â www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd i dalu am eu casgliadau gwastraff gardd ar gyfer 2021/22. Dyma’r ffordd fwyaf hawdd a chyflym i dalu a gallwch wneud hynny ar amser sy’n gyfleus i chi.

Mae’r gost ar gyfer 2021/22 wedi ei rewi ar £25 y flwyddyn ar gyfer bin gwyrdd ac mae’r gwasanaeth yn para o ddydd Llun, 30 Awst 2021, tan ddydd Gwener, 2 Medi 2022.

Mae Mae digon o amser dal i fod i adnewyddu

Dydi’r gwasanaeth newydd ddim yn dechrau tan ddiwedd Awst – mae yna dal ddigon o amser i adnewyddu, felly peidiwch â chyffroi! Os ydych wedi talu ar gyfer casgliad gwastraff gardd y llynedd, bydd eich bin gwyrdd yn parhau i gael ei gasglu tan ddiwedd mis Awst.

Ond pan fydd yn gyfleus gyda chi ewch i www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd a dilyn y cyfarwyddiadau sy’n hawdd i’w deall i dalu os hoffech barhau gyda’r gwasanaeth hwn am y 12 mis nesaf.

Talwch ar-lein ble yn bosibl

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn falch ein bod wedi rhewi cost y gwasanaeth ar £25 fesul bin gwyrdd y flwyddyn, sy’n parhau yn llai na’r gost gan nifer o awdurdodau eraill yng Nghymru a Lloegr.”

Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol: “Mae nawr yn bosib adnewyddu, a’r ffordd orau a chyfleus i dalu am y gwasanaeth yw ar-lein yn www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd.”

“Os nad oes modd i chi dalu ar-lein gallwch ffonio Gwasanaethau Stryd er mwyn gwneud taliad â cherdyn, ond mae’n debyg y bydd oedi wrth i’ch galwad gael ei ateb. Rydym yn argymell talu am y gwasanaeth ar-lein ble yn bosibl.”

DIWEDDARIAD: Mae ein llinellau ffôn yn parhau i fod yn hynod o brysur, felly rydych yn cael eich cynghorir i dalu ar www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd i osgoi gorfod aros yn hir iawn. Mae talu ar-lein yn hawdd, sydyn a chyfleus.

Sticeri newydd ar gyfer 2021/22

Bydd pawb sy’n ymuno’n derbyn eu pecyn sticeri ym mis Awst cyn i’r gwasanaeth ddechrau ddiwedd y mis.

Bydd preswylwyr a fydd yn adnewyddu’r gwasanaeth yn derbyn sticer newydd. Bydd angen rhoi’r sticer yma mewn lle clir ar gaead y bin er mwyn sicrhau casgliadau o 30 Awst.

Gallwch ein helpu i sicrhau y byddwch yn derbyn eich sticer mewn pryd ar gyfer casgliad cyntaf 2021/22 trwy dalu am y gwasanaeth mewn da bryd.

Ni dderbynnir taliadau arian parod na siec

Y flwyddyn ddiwethaf, anfonodd sawl cwsmer arian parod neu siec atom ni, er mwyn ceisio talu am y gwasanaeth. Mae’n rhaid i ni bwysleisio nad oes modd i ni dderbyn y math yma o daliadau.

Pryd mae gwasanaeth 2020/21 yn dod i ben?

Fel yr ydych yn cofio, roedd oedi yn nyddiad cychwyn y gwasanaeth y llynedd oherwydd pandemig y coronafeirws ac felly estynnwyd y tanysgrifiadau tan 31 Awst, 2021.

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yma, ond ddim yn adnewyddu ar gyfer 2021/22 ni fyddwn yn casglu eich bin(iau) gwyrdd o 31 Awst.

Nid wyf eisiau adnewyddu’r gwasanaeth – a wnewch chi gael gwared ar fy min gwastraff gardd?

Gellir cael gwared ar unrhyw finiau gwastraff gardd diangen os gofynnwch chi. Gallwch wneud cais am gael gwared ar fin gwastraff gardd trwy ddefnyddio ein ffurflen ‘bin neu focsys newydd’.

Ar ôl gofyn am gael gwared â’r bin, gall gymryd nifer o wythnosau i’r bin gael ei gasglu. Yn y cyfamser, gwnewch yn siŵr bod eich bin yn parhau i fod yn wag, yn hygyrch, ond heb ei adael allan gan achosi rhwystr.

Efallai y byddai’n werth cadw gafael ar eich hen fin gwastraff gardd am y tro, oherwydd os ceir gwared ar eich bin gwastraff gardd a’ch bod chi’n newid eich meddwl yn y dyfodol, codir tâl am un newydd.

Beth allai ei wneud gyda fy ngwastraff gardd os nad ydw i eisiau talu am y gwasanaeth casglu?

Gallwch fynd â’ch gwastraff gardd i un o’n canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref (yn rhad ac am ddim). Neu, fe allech gompostio’r gwastraff gardd gartref.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd