Newid Hinsawdd

Rydym yn chwilio am unigolyn arbennig i’w benodi fel ein Rheolwr Newid Hinsawdd a Lleihau Carbon i arwain ar ddarpariaeth a datblygiad pellach ein strategaeth a’n cynlluniau i fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Dyddiad uchelgeisiol iawn, ond un yr ydym wedi ymrwymo iddo.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn wybodus ac yn gallu ysgogi eraill drwy reoli’r rhaglen ac arwain mewn modd strategol ar draws y Cyngor, gan sicrhau bod prosiectau cynaliadwy ac arloesol gyda phartneriaid a budd-ddeiliaid allweddol yn cael eu cyflawni .

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos ag aelodau etholedig, yr uwch dîm arweinyddiaeth a swyddogion ym mhob gwasanaeth, er mwyn sicrhau bod ein hymrwymiad i ddatgarboneiddio wedi’i wreiddio ym mhopeth a wnawn.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant a Chefnogwr yr Hinsawdd, “Rydym ni eisiau gwneud gwahaniaeth ac mae angen unigolyn ymroddedig a brwdfrydig ar gyfer y rôl allweddol hon i yrru ein cynlluniau ymlaen er mwyn i ni lwyddo i gyrraedd ein targedau.

“Mae hefyd yn gyfle cyffrous i weithio mewn rôl a all greu newid a fydd o fudd nid yn unig i Wrecsam ond i Gymru gyfan a thu hwnt.

“Yn fyd-eang mae newid hinsawdd ar ein ffrydiau newyddion bob dydd a dyma’r cyfle perffaith i’r unigolyn priodol wneud gwahaniaeth.”

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl gallwch weld y swydd-ddisgrifiad a manylion eraill yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 08.08.21

Byw yn Wrecsam

Mae gan Wrecsam lawer i’w gynnig. Mae gennym barciau gwledig anhygoel (mae un parc yn cynnwys Safle Treftadaeth y Byd – Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte), hanes cyfoethog a balch, a rhai o’r bobl fwyaf gonest a gweithgar y gallech eu cyfarfod yn unman.

Mae gennym Tŷ Pawb, adnodd diwydiannol cymunedol, sy’n dod â’r celfyddydau a marchnadoedd ynghyd yn yr un lleoliad.

Mae gennym hefyd brifysgol, un o’r colegau addysg bellach gorau yn y DU, ac rydym yn gartref i rai o fusnesau mwyaf llwyddiannus Prydain.

Gyda buddsoddiad Hollywood yng Nghlwb Pêl-droed Wrecsam, ein clwb pêl-droed lleol, diolch i Ryan Reynolds a Rob McElhenney, mae’n gyfnod cyffrous i Wrecsam.

Nid yn unig yr ydym wedi ein lleoli yn agos at ddinasoedd fel Caer, Lerpwl a Manceinion, rydym hefyd dafliad carreg i ffwrdd o rai o draethau hyfrytaf y DU.

Peidiwch â choelio’r hyn yr ydych yn darllen. Gall gweithio i’r sector cyhoeddus fod yn wobrwyol iawn….ac yn bendant nid yw’n ddiflas. Yn ogystal, fe gewch gyfle i ymrwymo i gynllun pensiwn da, lwfans gwyliau hael, gweithio hyblyg (grêt er mwyn cydbwyso bywyd gwaith a bywyd cartref) a buddiannau eraill i weithwyr.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN