Town Centre

Mae cynlluniau ar gyfer gwelliannai i ganol y dref wedi cael eu dadorchuddio a’u croesawu gan bobl fusnes arweiniol canol y dref.

Bydd £420,000 yn cael ei wario ar Stryt y Frenhines a Stryt y Gobaith a fydd yn cael palmant newydd, goleuadau stryd, dodrefn stryd, tirlunio, seddau a phlanhigion.

Bydd y gwaith yn dechrau ym mis Ebrill i ailosod y llusernau golau ar y stryd a bydd y gwaith gosod palmant newydd yn dechrau fis Mehefin a bydd disgwyl iddo gymryd 10 wythnos i’w gwblhau.

“Yn unol ag Uwchgynllun Canol y Dref”

Bydd detholiad o ddeunyddiau cerrig naturiol yn cael eu defnyddio i ail-wynebu’r ardaloedd palmant ac sy’n cyd-fynd â’r Uwchgynllun Canol y Dref. Bydd y biniau presennol yn cael eu ffeirio am rai newydd gyda’r biniau gwreiddiol yn cael eu symud i ardaloedd eraill yn y fwrdeistref sirol.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Bydd y rheiliau a’r arwyddion yn cael eu hailwampio gyda seddau newydd yn cael eu gosod gyda’r hen seddau’n cael eu symud i ardaloedd eraill o’r fwrdeistref sirol. Ar golofnau golau stryd bydd llusernau LED yn cael eu gosod, mewn steil addurniadol, tebyg i ardaloedd canol trefi eraill.

“Newyddion Rhagorol”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’n newyddion rhagorol ar gyfer canol y dref a byddwn yn ymgysylltu’n llawn gyda’r rheiny sy’n debygol o gael eu heffeithio gan y gwaith, gan gynnwys Fforwm Canol y Dref, Grŵp Llywio Canol y Dref, busnesau ac aelodau etholedig, a bydd y gwaith a gynllunnir yn achosi cyn lleied â phosibl o darfu ar fusnesau yn yr ardal.

Ychwanegodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Mae’r gwaith a gynllunnir yn rhan allweddol o ganol y dref a bydd yn cael ei groesawu gan fusnesau ac ymwelwyr fel ei gilydd.”

“Chwarae rhan bwysig mewn denu busnesau newydd”

Mae dau ŵr busnes o ganol y dref wedi croesawu’r newydd. Cytunodd Alex Jones, perchennog Bank a Chadeirydd Fforwm y Canol Dref a Sam Regan, perchennog Gwesty’r Lemon Tree a Chadeirydd Bwrdd Rheoli Cyrchfan Wrecsam, bod y dref wir angen gwelliannau a bod hyn yn sicr yn gam i’r cyfeiriad cywir: “Rydym yn croesawu’r newyddion hwn a byddwn yn cysylltu gyda’r Cyngor yn rheolaidd ynghylch y gwaith a bydd pawb yn gallu gweld dros eu hunain sut y bydd yn dod yn ei flaen. Byddant hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn denu busnesau newydd i ganol y dref.”

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT