Civic Honour

Ym mis Ebrill 2013, fe wnaethon ni, y lluoedd arfog a’n sefydliadau partner, lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog.  Dyna oedd dechrau’r daith yr ydym yn parhau i fod yn arni i sicrhau nad yw aelodau’r lluoedd arfog sy’n dychwelyd i fyw yn Wrecsam o dan anfantais oherwydd eu gwasanaeth i’w gwlad.

Mae’r gwaith a wnaed ers 2013 wedi golygu ein bod wedi ailedrych ar ein polisïau mewn meysydd gwasanaeth megis tai i wirio nad yw cyn aelodau’r lluoedd arfog dan anfantais o’u herwydd.  Rydym wedi gwneud cais llwyddiannus am gyllid i ddatblygu ein gwaith ymhellach ac rydym wedi gweld prosiectau tai yn cael eu cyflawni ar gyfer aelodau’r lluoedd arfog sydd angen cymorth ychwanegol gyda materion iechyd o ganlyniad i’w gwasanaeth.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Yn ddiweddar rydym wedi ail-ystyried ein polisïau recriwtio a chyflogaeth i sicrhau eu bod yn cefnogi cymuned y lluoedd arfog yn unol â Chyfamod y Lluoedd Arfog ac o ganlyniad i’r gwaith hwn rydym wedi derbyn gwobr arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn. Mae’r wobr yn nodi ein bod yn gyflogwr sy’n croesawu’r lluoedd arfog ac yn cefnogi cymuned leol y lluoedd arfog drwy ein prosesau recriwtio.

Cydnabuwyd y wobr yn ffurfiol gan y Maer, y Cyng. Rob Walsh a wahoddodd y staff i gyfarfod gydag ef cyn cyfarfod y Cyngor heno i gydnabod eu llwyddiant yn ffurfiol gydag Anrhydedd Dinesig.

Dywedodd y Maer: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi derbyn gwobr arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn. Rydym wedi dangos ein bod yn mynd ati’n weithgar i gefnogi cymuned leol y lluoedd arfog drwy ein proses recriwtio.  Rydym yn falch iawn o’r wobr hon a’r hyn y mae’n ei olygu ar gyfer Wrecsam, o ystyried ein traddodiad milwrol balch.  Diolch yn fawr iawn i’n staff, cyfredol a blaenorol, sydd wedi bod yn allweddol i gyflawni’r safon hon.

Rhoddir Gwobr Balchder Bro gan y Maer i unrhyw un yn y fwrdeistref sirol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol ac ystyrlon i’r gymuned ac wedi dod â balchder bro i Wrecsam.  Byddant wedi’u cydnabod yn genedlaethol drwy wobr, tlws neu dystysgrif a fydd yna’n cael ei ddathlu’n ffurfiol yn y Cyngor Llawn.

Er mwyn cyflawni Cydnabyddiaeth Arian Cyflogwyr Amddiffyn dylai sefydliadau gyflawni’r canlynol:

  • Sefydliadau wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog.
  • Mae’n rhaid i’r cyflogwr fod wedi nodi eu bwriad i fod yn gefnogol drwy ddefnyddio gwefan ERS i gofrestrur Lefel Efydd.
  • Mae’n rhaid i’r cyflogwr ddangos nad yw personél gwasanaeth / cymuned y Lluoedd Arfog dan anfantais annheg fel rhan o’u prosesau recriwtio a dethol.
  • Mae’n rhaid i gyflogwyr gyflogi o leiaf un unigolyn o gategori Cyfamod y Lluoedd Arfog (Milwr wrth gefn, cyn-filwr, cymar / partner milwrol, Oedolyn sy’n Gwirfoddoli gyda Llu Cadetiaid (CFAV).
  • Mae’n rhaid i’r cyflogwr sicrhau bod eu gweithlu yn ymwybodol o’u polisïau cadarnhaol tuag at faterion Pobl Amddiffyn (e.e. Polisi AD cadarnhaol sy’n cael ei hyrwyddo’n fewnol ar gyfer Milwyr Wrth Gefn, neu, os nad oes polisi AD, dylid dangos cefnogaeth drwy gyfeiriadau penodol mewn swydd-ddisgrifiadau neu ar wefan y sefydliad).
  • O fewn cyd-destun Milwyr wrth Gefn mae’n rhaid i’r cyflogwr fod wedi dangos cefnogaeth ar gyfer byddiniad neu bod fframwaith yn ei le.
  • Mae’n rhaid i’r cyflogwr ddangos cefnogaeth ar gyfer hyfforddiant drwy ddarparu o leiaf 5 diwrnod o wyliau ychwanegol.
  • Ni ddylai’r cyflogwr fod yn destun unrhyw Gysylltiadau Cyhoeddus negyddol neu sylw yn y cyfryngau a allai beri embaras i’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Darllenwch fwy am Gynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN