Pa mor gyfarwydd ydych chi â chanol tref Wrecsam?

Pa mor dda ydych chi’n gwybod ei hanes?

Oeddech chi’n gwybod fod yna drysorau pensaernïol anhygoel yn y dref?

“Beth”, meddech chi, “onid blaen siopau modern sydd yna?”

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ar y llawr gwaelod efallai.

Ond y peth pwysig ydi – i edrych fyny!

Tarwch olwg ar y sioe sleidiau isod i weld ychydig o’r nodweddion nad ydych wedi sylwi arnynt.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Mae rhai o’r nodweddion pensaernïol yma’n dyddio nôl i orffennol Wrecsam fel tref farchnad yn y 16eg a 17eg ganrif.

O ystyried y diddordeb pensaernïol ac ansawdd rhai o’r adeiladau yma, a’r tirnodau hanesyddol mwy amlwg fel Marchnad y Cigyddion ac Eglwys San Silyn, mae’n rhaid i ni wneud yr hyn allwn ni i edrych ar ôl cymeriad hanesyddol y dref.

Yr Ardal Gadwraeth

Mae gennym gynlluniau ar waith eisoes ar gyfer rhai o’r prif adeiladau yng nghanol y dref, yn rhan o gynllun gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol.

Rydym ni hefyd yn edrych ar yr ardal gadwraeth gyfan, a sut y gall ein helpu i gynnal ymddangosiad cyffredinol a chymeriad hanesyddol canol y dref.

Nod Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam yw diogelu a gwella cymeriad ac ymddangosiad arbennig canol y dref, ac mae gennym gynllun ar waith i’n helpu i gyrraedd y nod honno.

Mae’r cynllun yn cael ei ddiweddaru ac fe hoffem glywed eich barn am yr ardal, i amlygu unrhyw broblemau a phryderon a helpu nodi cyfleoedd a blaenoriaethau ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.

Beth allwn ni ei wneud?

Rydym eisiau clywed eich barn am yr ardal gadwraeth, a sut y gallwn wneud defnydd da ohono.

Rydym angen gwybod pa mor bwysig ydych chi’n meddwl ydi’r ardal gadwraeth, ac ydych chi’n meddwl bod angen newid y ffiniau.

Beth yw’r elfennu cadarnhaol? Beth yw’r elfennu negyddol? Beth mwy sydd angen ei wneud?

Yn rhan o’r ymgynghoriad, rydym ni’n cynnal arolwg ar ein gwefan arolwg Eich Llais.

I gymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch ar y ddolen hon.

Ni fydd yr arolwg cyfan yn cymryd mwy nag ychydig funudau i’w gwblhau – felly os ydych chi’n credu bod cymeriad hanesyddol Wrecsam yn bwysig, mae hi werth treulio ychydig funudau yn cymryd rhan.

“Peidiwch â cholli allan”

Dywedodd y Cyng. David Kelly, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chynllunio: “Mae yna asedau anhygoel yng nghanol tref Wrecsam sydd yn cyfrannu at gymeriad ac ymddangosiad hanesyddol y dref. Bydd Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion yr Ardal Gadwraeth canol y dref yn ein helpu i gadw a gwella’r cymeriad arbennig yma.

“Yn amlwg, mae’n bwysig ein bod yn gwybod beth yw barn y cyhoedd o ran y cynllun, felly buaswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes a threftadaeth y dref i dreulio ychydig funudau yn cymryd rhan”.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION