Ydych chi’n frwdfrydig am arwain tîm, gydag ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid? Ydych chi’n flaengar, yn arloesol ac yn meddu ar agwedd gadarnhaol? Oes gennych chi brofiad o weithio yn y mes rheoli tai? Oes? Os felly, mae arnom ni eich angen chi!

Mae rôl Arweinydd Tîm – Ystadau yn swydd amrywiol ac yn gyffrous o fewn yr Adran Dai, lle byddwch yn gyfrifol am reoli ac arwain tîm o swyddogion i ddarparu gwasanaeth tai effeithiol, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i’n tenantiaid.

EISIAU GWYBOD MWY – EDRYCHWCH AR EIN GWEFAN

Byddwch yn gyfrifol am holl swyddogaethau rheoli dyddiol swyddfa ystadau a byddwch yn cefnogi’r uwch dîm rheoli wrth fodloni targedau perfformiad allweddol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfle yma, edrychwch ar y swydd-ddisgrifiad llawn ar ein gwefan.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant llawn a chymorth parhaus, gyda digon o gyfleoedd i ddatblygu o fewn Cyngor Wrecsam.

Mae gennym hefyd nifer o fuddiannau gweithwyr i chi fanteisio arnynt, gan gynnwys ein cynllun gweithio’n hyblyg a ffyrdd modern o weithio i gefnogi cydbwysedd gwaith a bywyd iach, a gostyngiad ar nifer o frandiau ac atyniadau poblogaidd.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 21 Tachwedd.

Ddangoswch y SWYDD

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.