Babs Racing Car Local Wrexham

Dyma ichi hanesion gwych o Wrecsam…

Rydyn ni wrth ein boddau’n clywed yr hanesion hyn a’u hadrodd – a gorau po anoddaf eu credu 🙂

Go brin y clywch chi stori mor anhygoel – yn enwedig yn Wrecsam – â’r un am yr annwyl ‘Babs’ a’r gwrol J.G. ‘Daredevil’ Parry Thomas…

Ac mae hi’n wir bob gair!

Felly rhowch eich gwregys amdanoch a byddwch yn barod am daith a hanner… fe fyddwn ni’n mynd fel y gwynt 😉

Babs

Babs yw enw’r car rasio y gwnaeth John Godfrey Parry Thomas o Wrecsam ei ddylunio, ei adeiladu a’i yrru.

Fe fyddai Babs a Parry Thomas yn dod yn enwog yn yr ardal (fe soniwn ni am y rhesymau nes ymlaen). Fe ddechreuwn ni drwy fwrw golwg ar J.G. Parry Thomas a’r hyn a’i hysbrydolodd i greu ateb Wrecsam i Lightning McQueen.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

‘Daredevil’

Bu Parry Thomas yn dylunio moduron awyrennau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n deg dweud ei fod ar flaen y gad yn y diwydiant newydd hwn.

Ym 1923 penderfynodd fentro i fyd cyffrous rasio ceir, a bu’n yrrwr rasio proffesiynol yn Brooklands, Swydd Surrey.

Buan iawn y cafodd y llysenw ‘Daredevil’ wrth iddo ddangos ei ddoniau. Ei nod yn y pen draw oedd curo’r record cyflymder ar dir, ond fe fyddai hynny’n dipyn o gamp…

Nid oedd gan y Daredevil gymaint o arian â’r rheiny oedd yn cystadlu ag ef am y record – er clod iddo, llwyddodd i fynd benben â nhw er gwaethaf hynny.

O’i blaid oedd ei ddoniau fel dylunydd, peiriannydd a gyrrwr… roedd ganddo sawl pluen yn ei het.

Dyma Babs yn dod…

Ym 1924 prynodd y Daredevil sbortscar arbennig Higham, gan gredu y gallai fod y car cyflymaf yn y byd.

Prynodd y car o ystâd gyrrwr rasio a laddwyd yn Grand Prix yr Eidal – sy’n dangos inni mor beryglus oedd rasio ceir bryd hynny.

Aeth y Daredevil ati’n ddiymdroi i greu’r car cyflymaf erioed. Fe wnaeth nifer o addasiadau mecanyddol a phaentio’r cerbyd yn wyn.

Wedyn fe roddodd yr enw Babs ar y car, ar ôl ei hoff nith 🙂

Gwneud hanes

Ar Ebrill 27 1926, enillodd y Daredevil a Babs eu lle yn y llyfrau hanes drwy guro’r record cyflymder ar dir, wrth i Babs wibio 169 milltir yr awr ar hyd Traeth Pentywyn yn Sir Gâr… camp aruthrol!

Ond i’r Daredevil, nid da lle gellir gwell…

Wedi treulio noson yn tincran â Babs, dychwelodd y Daredevil i’r traeth fore trannoeth a chyrraedd cyflymder anhygoel o 171mya.

Roedd y gŵr o Wrecsam wedi gwireddu ei freuddwyd 🙂

Ar ras at angau

Roedd camp y Daredevil yn sbardun i’w gystadleuwyr, a oedd ar dân eisiau curo’r record eto…

Ar Chwefror 4 1927, cyrhaeddodd Malcolm Campbell 175mya yn y ‘Bluebird’ enwog – hefyd ar Draeth Pentywyn.

Ac yntau’n awyddus i adennill y record, dychwelodd y Daredevil i Bentywyn unwaith eto. Methodd â gwneud dim am ddeuddydd oherwydd tywydd anffafriol, ond erbyn Mawrth 1 1927 gallai fynd â Babs i’r traeth…

Fe wyddai’r Daredevil ei fod yn gwthio’i hun a Babs i’r terfyn eithaf, ond roedd mor benderfynol fel na fedrai beidio â rhoi cynnig arall ar guro’r record.

Yna, wrth wibio ar hyd y traeth am y chweched tro’r diwrnod hwnnw, bu trychineb… Neidiodd Babs wyneb i waered a throi fel olwyn deirgwaith cyn syrthio yn glec…

Lladdwyd J.G. ‘Daredevil’ Parry Thomas yn y chwalfa.

Dychrynodd y gwylwyr wrth weld y car yn malu’n rhacs, ond fe daerodd llawer ohonynt fod y Daredevil a Babs yn mynd dros 180mya cyn y ddamwain. Ni wnaethpwyd yr un cofnod swyddogol o’r cyflymder.

Gwaddol y Daredevil

Claddwyd Babs o dan dywod Traeth Pentywyn, a chladdwyd y Daredevil mewn mynwent nid nepell o’i hoff drac rasio yn Brooklands.

Ym 1967, daeth y syniad i ben Owen Wyn Owen, peiriannydd ym Mhrifysgol Bangor, i atgyfodi Babs. Ceisiodd ganiatâd i’w thynnu i’r wyneb, ac fe wnaeth hynny ym 1969.

Roedd Owen yn awyddus i adfer Babs fel ei bod bron fel newydd… roedd hi’n broses hirfaith a thrylwyr. Os nad oedd modd trwsio rhai pethau, byddai’n cael rhannau gwreiddiol yn eu lle.

Wedi ambell i dro trwstan ar hyd y ffordd, adnewyddwyd Babs a’i thanio fel o’r blaen.
Mae’n dal i ddenu ymwelwyr i’r Amgueddfa Cyflymder ar Draeth Pentywyn, ac yn seren y sioe mewn amryw ralïau ceir clasurol ledled Prydain.

Daeth Babs i ymweld â thref enedigol ei chreawdwr ar Ebrill 1 2012, pan fu’n sefyll y tu allan i Amgueddfa Wrecsam am chwe awr. Cewch weld lluniau o’r achlysur ar wefan y Cyngor.

Hwyrach nac ydych byth wedi meddwl am recordiau cyflymder tir a Wrecsam gyda’i gilydd o’r blaen, ond fe wnaeth un gŵr arloesol greu’r cysylltiad.

Babs oedd y car a wnaeth alluogi’r Daredevil i wireddu ei freuddwydion mwyaf…

Mae Babs bellach yn eiddo i ymddiriedolaeth a ffurfiwyd rhwng Amgueddfa Cymru, Cyngor Cymuned Pentywyn a Dr. Geraint Owen (mab y diweddar Owen Wyn Owen).

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I