Cllr Paul Blackwell, Jane Cotton (Plas Madoc Estate Office, Team Leader, Housing Dept) Cllr John Pritchard, Ceri Postle (Housing Development Project Manager, Economy and Planning Dept) Cllr Mark Pritchard, Cllr David Bithell and Mark Jowitt (Senior Quantity Surveyor, Design Services, Housing Dept )

Dymchwelwyd 13 eiddo a oedd yn anodd eu gosod ac yn amhoblogaidd yng Ngwynant, Plas Madoc yn ystod 2018 fel rhan o brosiect ailfodelu’r ystâd.  Roedd y safleoedd gwag hyn yn darparu gofod ar gyfer 11 o’r 13 eiddo newydd.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Mae’r adeiladau newydd yn cynnwys:

  • 4 fflat un ystafell wely â grisiau
  • 2 dŷ pâr gyda dwy ystafell wely
  • 2 dŷ pâr gyda thair ystafell wely
  • 3 tŷ ar wahân gyda phedair ystafell wely yng Ngwynant ym Mhlas Madoc.
  • 2 byngalo dormer pum ystafell wely yng Nghlaslyn.

Adeiladwyd pob eiddo i ofynion ansawdd dylunio Llywodraeth Cymru, Safonau Cartrefi Gydol Oes ac yn diwallu safonau ansawdd tai Cymru.  Mae’n yn llawn golau a gofod, mae gan bob tŷ le parcio oddi ar y ffordd a’u gardd eu hunain gyda phatio.   Mae band eang ffibr ar gael i’w gysylltu gan y tenantiaid ac mae paneli solar ar yr eiddo a storfa batri i gefnogi costau ynni is.

Hefyd fel rhan o’r prosiect ailfodelu’r Ystâd ym Mhlas Madoc mae oddeutu 400 o eiddo ffrâm cubitt dur, sy’n eiddo i’r cyngor, wedi derbyn insiwleiddiad waliau allanol, gan eu gwneud yn fwy effeithlon o ran gwres, gan leihau biliau tanwydd ar gyfer tenantiaid, ynghyd â moderneiddio eu hedrychiad allanol.  Mae sawl eiddo wedi derbyn ffensys newydd a gwelliannau i’r gerddi ochr yn ochr â rhai gwelliannau amgylcheddol eraill a wnaed dan arweiniad y gymuned.

Mae prosiect ailfodelu’r Ystâd wedi cymryd y cyfle i brofi ailfodelu teras o eiddo tri llawr i’w gwneud yn fwy addas i denantiaid a theuluoedd, gan gynyddu gofod llawr, garej ar gyfer yr eiddo a phwynt mynediad allanol.

Dyma ail gam cynlluniau datblygu adeiladau newydd y cyngor, gan ategu at lwyddiant safle Nant Silyn ym Mharc Caia, a gwblhawyd ym mis Mehefin 2021 a’i ddarparu gan Liberty hefyd.  Datblygiad Nant Silyn oedd y datblygiad tai cyngor newydd cyntaf i gael ei adeiladu yn yr ardal ers 30 mlynedd.  Gellir darllen mwy am brosiect Nant Silyn yma: https://newyddion.wrecsam.gov.uk/clos-nant-silyn-yn-nodi-dychweliad-i-adeiladu-tai-cyngor-yn-wrecsam/

Bydd gwaith pellach ar bedwar fflat un ystafell wely newydd yn Llai yn cael ei gwblhau yn yr hydref 2022, y tu cefn i Uned Tai Gwarchod Tir y Capel.  Mae caniatâd cynllunio yn ei le ar gyfer chwe fflat un ystafell wely arall yn Johnstown, rhagwelir y bydd y gwaith yn dechrau yn y flwyddyn ariannol newydd. Mae gwaith cwmpasu pellach ar gyfer datblygiadau newydd yn y dyfodol yn cael ei gyflawni gan Gyngor Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol Tai: “Gyda datblygiad Clos Nant Silyn a gwblhawyd y llynedd gosodwyd y safon ar gyfer darparu tai o ansawdd i’n preswylwyr, ac rwy’n falch iawn bod y safonau uchel wedi parhau yn natblygiad Plas Madoc”.

Dywedodd y Cynghorydd John Pritchard, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion:“Mae’r gwaith ym Mhlas Madoc yn parhau ein hymrwymiad i ddarparu cartrefi gydol oes sy’n gyfoes, cynnes ac addas ar gyfer ein tenantiaid.”

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Y llynedd, cymeradwyodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam Gynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a oedd yn caniatáu i ni fuddsoddi £58.9 miliwn mewn stoc tai Cyngor o dros 11,000 o eiddo drwy gydol blwyddyn ariannol 2021/22. “Rwy’n falch iawn o weld yr ymrwymiad i fuddsoddi yn trawsnewid i ddarparu gwir fuddion i’n preswylwyr.”

Mae’r adeiladau newydd wedi’u hariannu drwy’r Cyfrif Refeniw Tai (CBSW) a Grant Tai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru.

Mae’r prosiect wedi’i adeiladu gan fusnes gwasanaethau eiddo cenedlaethol, Liberty, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r holl dai newydd ym Mhlas Madoc wedi’u dyrannu fel tai rhent cymdeithasol i’r rhai ar Gofrestr Tai Cymdeithasol y Cyngor.
Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH