Mae dechrau’r Flwyddyn Newydd yn aml yn amser lle bydd pobl yn meddwl am gael gwared ar bethau, neu efallai eu bod eisoes wedi dechrau gwneud hyn, ac o bosibl gwerthu rhai o’r eitemau nad ydynt eu hangen mwyach.

Un o’r platfformau mwyaf poblogaidd mae pobl yn ei ddefnyddio i werthu unrhyw nwyddau nad ydynt eu hangen yw Marketplace ar Facebook. Ond dylai unrhyw un sy’n bwriadu rhestru eitemau yma fod yn ymwybodol o dwyll lle bydd y ‘prynwr’ yn dweud y byddant yn defnyddio gwasanaeth cludo i dalu am eitem.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Sut mae’r twyll yn gweithio

I ddechrau bydd y twyllwr yn anfon neges i’r gwerthwr yn honni fod ganddo ddiddordeb yn eu heitem. Yna fe fyddant yn honni y byddant yn talu am yr eitem drwy anfon arian mewn amlen a fydd yn cael ei ddosbarthu gan gwmni cludo fel UPS Delivery neu TNT Express.

Yn aml bydd y twyllwr yn honni ei fod yn gorfod gweithio’n hwyr, neu nad yw’n gallu gyrru, ac felly bydd yn cynnig anfon yr amlen sy’n cynnwys arian drwy’r gwasanaeth cludo. Os yw’r gwerthwr yn cytuno i’r dull anarferol hwn, bydd y ‘prynwr’ wedyn yn gofyn am eu henw, eu cyfeiriad a’u cyfeiriad e-bost.

Unwaith y bydd y wybodaeth hon ganddynt, fe fyddant yn gofyn i’r gwerthwr dalu rhyw fath o ‘gost yswiriant’ i’r cludwr. Bydd y ‘prynwr’ yn ceisio egluro fod angen y wybodaeth hon gan fod y cludwr yn morgludo arian papur, ond i beidio â phoeni ac y bydd yr arian hwn yn cael ei ad-dalu iddynt.

Yn y cyfamser, fe fydd y gwerthwr yn derbyn e-bost a fydd yn ymddangos fel pe bai gan y cwmni cludo, yn gofyn am dalu’r gost yswiriant fel y gall y cwmni cludo ddosbarthu.

NI FYDD hwn yn e-bost dilys, ni fydd unrhyw ddosbarthu wedi ei drefnu, a bydd y ddolen yn yr e-bost yn cyfeirio’r gwerthwr yn uniongyrchol at safle gwe-rwydo lle bydd yr arian yn cael ei dalu i’r twyllwr. Fe all y safle gwe-rwydo hefyd ddwyn y wybodaeth am y cerdyn debyd/credyd a gaiff ei ddefnyddio i dalu.

“Cymrwch gamau digonol i gadw eich hun yn ddiogel”

Dywedodd Roger Mapleson, Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu: “Byddwch yn eithriadol o ofalus bob amser os yw darpar brynwr yn crybwyll anfon arian atoch mewn dull anarferol, fel defnyddio cwmni cludo i ddosbarthu arian. Fe all y ‘prynwyr’ honedig hyn fod yn eithriadol o argyhoeddedig, ond mae’n hynod o bwysig nad ydych chi fyth yn ceisio gwneud taliad i ymdrin â ‘chostau yswiriant’ nac unrhyw beth tebyg, er gwaetha’r hyn a ddywedir wrthych. Fe all yr e-bost sy’n ymddangos fel pe bai’n dod gan y gwasanaeth cludo edrych yn ddilys, ond cofiwch nad yw hyn o reidrwydd yn golygu ei fod yn ddilys. Byddwch yn amheus bob amser, a chymrwch gamau digonol i gadw eich hun yn ddiogel.”

Rhowch wybod am e-bost amheus

Os ydych yn sylwi ar e-bost amheus, anfonwch yr e-bost ymlaen at y Gwasanaeth Adrodd am Negeseuon E-bost Amheus (SERS) – report@phishing.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y Ganolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol.

Cyngor cyffredinol ar dwyll

Gellir cael cyngor i ddefnyddwyr gan Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Gallwch gysylltu â nhw ar 0808 223 1144 (Cymraeg) neu 0808 223 1133 (Saesneg).

Rhoi gwybod am drosedd seiber

Os ydych chi’n credu y gallech fod wedi bod yn ddioddefwr twyll neu drosedd seiber, dylech roi gwybod am hyn i Action Fraud drwy eu gwefan neu drwy ffonio 0300 123 2040.

Action Fraud yw Canolfan Genedlaethol Adrodd am Dwyll a Throseddau Seiber y DU.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI