Food Storage

Ddoe, mi wnaethom drafod ffyrdd gwahanol y gellir storio bwyd yn eich oergell, beth i wneud gyda chynnyrch cig, a pha fwydydd y gellir eu rhewi a’u bwyta ar ddyddiad diweddarach. Heb ei weld y tro cyntaf? Gallwch weld Rhan 1 yma

Yn Rhan 2, rydym yn edrych mwy ar y ffyrdd o gadw bwyd yn ddiogel, eich cadw yn iach ac osgoi gwastraffu bwyd heb angen.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Cadw bwydydd sych mewn cynwysyddion

Nid oes angen cadw llawer o fathau o fwyd yn yr oergell i’w cadw’n ddiogel i’w bwyta. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys bwydydd sych megis reis, pasta a blawd, llawer o ddiodydd, bwydydd tun, a jariau heb eu hagor, ond mae’n rhaid i chi dal eu cadw’n ddiogel.

I gadw bwyd sych yn ddiogel:

  • cadwch fwydydd mewn bagiau wedi’u selio neu gynwysyddion – mae hyn yn eu helpu i gadw’n ffres ac yn atal unrhyw beth rhag disgyn i mewn i’r bwyd drwy ddamwain
  • peidiwch â storio bwyd neu ddiodydd wrth ymyl cynnyrch glanhau na chemegau eraill.
  • peidiwch â storio bwyd mewn cynwysyddion sydd wedi cael eu defnyddio ar gyfer pwrpas eraill
  • defnyddiwch boteli dŵr plastig heb eu torri, y gallwch eu glanhau yn unig.
  • peidiwch â storio bwyd ar y llawr, oherwydd gall atynnu llygod bach, morgrug a phlâu eraill.
  • cadwch yr ardal storio yn sych a ddim yn rhy gynnes

Tuniau

Pan fyddwch yn agor tun bwyd ac nid ydych am ei ddefnyddio’r holl fwyd yn syth, gwagiwch i mewn i fowlen, neu gynhwysydd arall, a’i roi yn yr oergell.

Peidiwch â storio bwyd mewn tun agored, nag ailddefnyddio tuniau i goginio neu storio bwyd. Y rheswm am hyn yw pan fydd tun wedi’i agor a mae’r bwyd yn agored yn yr aer, yna gall y tun o’r can drosglwyddo’n gynt i gynnwys y can.

Nid yw’r cyngor hwn yn berthnasol i fwydydd sy’n cael eu gwerthu mewn tuniau sydd â chaead a ellir eu hail-selio, megis syryp a choco, oherwydd nid yw’r mathau hyn o fwydydd yn adweithio gyda’r can.

Gorchuddio bwyd gyda ffoil tun

Mae ffoil tun, sydd wedi’i wneud o alwminiwm, yn gallu bod yn ddefnyddiol i orchuddio a chau bwydydd. Ond mae’n well peidio defnyddio ffoil na chynwysyddion a wneir gan alwminiwm i storio bwyd sydd yn asidig iawn, megis:

  • tomato
  • riwbob
  • bresychen
  • ffrwythau meddal

Cofiwch! Gallwch ailgylchu ffoil tun glân gyda chaniau alwminiwm.

Deall dyddiadau

Mae deall y gwahaniaeth rhwng y dyddiad ‘ar ei orau cyn’ a’r dyddiad ‘defnyddio olaf’ er mwyn sicrhau nad ydych yn taflu bwyd da i ffwrdd yn ddiangen.

Mae’r dyddiad ‘ar ei orau cyn’ yn ymwneud ag ansawdd. Bydd bwyd yn ddiogel i’w fwyta ar ôl y dyddiad yma, ond mae’n bosibl na fydd bellach ar ei orau.

Mae’r dyddiad defnyddio olaf yn ymwneud â diogelwch: ni ddylai bwyd gael ei fwyta, ei goginio na’i rewi ar ôl y dyddiad hwn gan y gallai fod yn anniogel – hyd yn oed os yw’n edrych ac yn arogli’n iawn.

Mae 80% o ddefnyddwyr wedi taflu bwyd oedd yn agos i’w ddyddiad defnyddio olaf heb sylweddoli y gallant ei rewi a’i gadw at eto. Cofiwch, mae’n ddiogel i rewi bwyd hyd at y dyddiad defnyddio olaf!

Diolch i chi am roi o’ch amser i ddarllen y wybodaeth hon. Gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i gael y gorau o’r bwyd yr ydych yn ei brynu.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH