Vulnerable

Rydym yn gofyn i drigolion gadw llygad dros eu cymdogion a’u perthnasau yn ystod y pandemig parhaus.

Gydag achosion Covid-19 yn cynyddu drwy’r wlad yn sgil amrywiolyn Omicron, mae’r Cyngor yn gofyn i’r cyhoedd gadw llygad am eu ffrindiau, cymdogion a pherthnasau diamddiffyn a allai fod yn wael eu hunain neu a allai fod yn unig am fod eu hymwelwyr arferol yn hunan-ynysu.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, “

Os oes gan bobl gymdogion, ffrindiau neu berthnasau sy’n wael neu’n teimlo’n ynysig, fe’u hanogir i gysylltu â nhw yn ddiogel i weld a oes arnyn nhw angen cymorth i siopa neu unrhyw gymorth arall.

“Efallai mai chi fydd yr unig berson sy’n cysylltu â nhw, felly fe fyddan nhw’n siŵr o werthfawrogi eich caredigrwydd a’ch ystyriaeth.  Gall effaith hunan-ynysu ar unigolion sy’n byw ar eu pennau eu hunain neu ar bobl ddiamddiffyn fod yn anodd iawn. Rydym am wneud yn siŵr nad yw pobl yn teimlo’n ddiamddiffyn nac yn ynysig, a’u hannog i dderbyn cymorth gan deulu, ffrindiau neu bobl y maen nhw’n eu hadnabod.

“Fodd bynnag, mae’n hanfodol sicrhau nad ydych chi’n dod i gyswllt agos ag unrhyw un sy’n hunan-ynysu yn sgil Covid-19, felly fe ddylech chi adael unrhyw fwyd neu feddyginiaeth ar stepen y drws, ac mae codi’r ffôn neu gysylltu ar lein yn ffyrdd da o gadw llygad ar rywun heb gynyddu’r risg o ledaenu’r feirws ymhellach.”

Anogir pobl i helpu cefnogi’r ymdrech frechu, ac fe allwch chi wneud apwyntiad ar lein neu fynd i glinigau galw heibio dynodedig i gael eich brechiad cyntaf, yr ail neu’r hwblyn.

Mae’r gwasanaeth archebu ar-lein i’w weld yn: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/brechlyn-covid-19/trefnu-apwyntiad-ar-lein-pigiad-covid-19/

Mae’n hanfodol ein bod oll yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal lledaeniad Covid-19, ac mae hyn yn cynnwys golchi a diheintio eich dwylo yn rheolaidd, cadw pellter, gwisgo gorchudd wyneb ac agor ffenestri os ydych chi’n cwrdd ag unrhyw un dan do.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL