Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni! Bydd Wych. Ailgylcha.

Mae Cymru eisoes yn drydedd genedl orau’r byd am ailgylchu, ac mae’r Ymgyrch Gwych i’n cael i rif 1 yn parhau ar gyfer Wythnos Ailgylchu 2021 rhwng 20 a 26 Medi.

Thema eleni yw ‘Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni’ sy’n anelu at annog pawb i dynnu ynghyd ac ailgylchu mwy o’r pethau iawn yn amlach. Yn Wrecsam, roedd ein ffigwr ailgylchu y llynedd yn 66.86% (Ebrill 2020-Mawrth 2021), ac ar gyfer chwarter cyntaf eleni (Ebrill 2021-Mehefin 2021) rydym wedi ailgylchu 70.41%.

Mae ailgylchu’n chwarae rôl allweddol mewn taclo newid hinsawdd, ac mae’n beth syml y gall pawb ei wneud i gael effaith go iawn. Rydym yn gwbl gefnogol o hyn yn Wrecsam ac mae gennym ein Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio ein hunain yn ein hymdrech i ddod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Ailgylchu yw’r norm yng Nghymru erbyn hyn, ac mae mwy na 92% ohonom yn ailgylchu’n rheolaidd fel rhan o’n harferion dyddiol. Rydyn ni’n ailgylchu crafion ffrwythau a llysiau, plisg wyau a gweddillion oddi ar ein platiau yn ein cadis bwyd; rydyn ni’n ailgylchu o bob ystafell yn cynnwys yr ystafell molchi a’r ystafell wely, ac yn ailgylchu eitemau llai amlwg, fel erosolau gwag.

Ond mae angen eich help arnom i gyrraedd rhif un drwy ailgylchu mwy o’r pethau cywir yn fwy aml, gyda’n gilydd.

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Dylem fod yn falch o’n hymdrechion ailgylchu, ond mae mwy y gallwn ei wneud o hyd. Mae bron i’n hanner ni yn dal i beidio ailgylchu popeth y gallwn, felly os rydyn ni am helpu Cymru i gyrraedd y brig, mae angen inni fynd gam ymhellach ac ailgylchu mwy fyth. Gyda’n gilydd, gallwn helpu i gael Cymru i rif un a gwarchod y blaned drwy ailgylchu mwy o’r pethau cywir, bob tro.”

Cynghorion gwych i gael Cymru i rif un

  • Ailgylchu ein gwastraff bwyd yw un o’r ffyrdd hawsaf i roi hwb fawr i’n cyfradd ailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd, pa bynnag mor fach yw’r tamaid, yn eich cadi gwastraff bwyd i sicrhau y caiff ei gasglu bob wythnos.
  • Nid yw ailgylchu’n darfod ar drothwy’r gegin; cofiwch ailgylchu o ystafelloedd eraill hefyd. Fe fuasech chi’n rhyfeddu faint o wastraff o’r ystafell molchi, fel poteli siampŵ, cyflyrydd gwallt, sebon dwylo a gel cawod gwag y gallwch eu hailgylchu.
  • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod fod modd ailgylchu poteli dŵr, caniau, a phapur a chardfwrdd, ond cofiwch y gallwch ailgylchu eitemau mwy anarferol fel erosolau gwag hefyd.
  • Gwasgwch eich caniau, potiau a thybiau i arbed lle yn eich bag, bin, bocs neu gadi ailgylchu. Cyn eu hailgylchu, rhowch rinsiad sydyn iddyn nhw pan fyddwch chi’n golchi’r llestri.
  • Os yw Cymru am gyrraedd rhif un, rhaid inni oll chwarae ein rhan. Mae hyn yn golygu rhannu’r Ymgyrch Gwych ar y cyfryngau cymdeithasol drwy rannu eich lluniau a’ch syniadau ailgylchu gan ddefnyddio #ByddWychAilgylcha ac #WythnosAilgylchu.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN