Rydym wedi llunio adolygiadau blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd, gan edrych ar bob maes gwaith y cyngor – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i oedolion, yr amgylchedd, priffyrdd, yr economi ac eraill.

Mae canlyniadau’r adolygiadau hynny wedi’u cyhoeddi yn ein hadroddiadau blynyddol – Canolbwyntio ar ein Perfformiad.

Mae adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad ar gyfer 2018/19 bellach ar gael i’w ddarllen, a bydd yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol yr wythnos nesaf.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae’n mesur ein perfformiad yn erbyn yr amcanion yng Nghynllun y Cyngor 2018-19, a’r pedwar thema pwysig y mae’n ei nodi – economi, pobl, lle a threfniadaeth.

Nid yw’n gwirio popeth rydym ni’n ei wneud, ond yn hytrach mae’n edrych sut rydym ni’n perfformio mewn meysydd allweddol.

Bydd adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad eleni yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ddydd Mawrth 8 Hydref.

Gadewch i ni daro golwg ar ychydig o’r prif feysydd sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad.

Lle rydym ni’n perfformio’n dda

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o feysydd lle rydym ni’n perfformio’n dda, sydd wedi’u nodi’n wyrdd.

Mae rhai o’r gwelliannau sydd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad yn cynnwys:

 • gwerth mwy na £5miliwn o fuddsoddiad yn adfywiad ffisegol ein marchnadoedd;
 • 84% o holl eiddo masnachol yn y fwrdeistref sirol wedi’i feddiannu;
 • Mwy na 11,000 o fusnesau wedi’u cofnodi eu bod yn gweithredu yn yr ardal – yn cynnwys 72 busnes newydd yn y flwyddyn ddiwethaf;
 • Mwy na 10,000 o ymweliadau wedi’u cofnodi yn ein cyfleusterau hamdden – cynnydd mawr o’i gymharu â’r llynedd;
 • 93 uned newydd o dai fforddiadwy, a 35 eiddo gwag y gellir eu defnyddio eto;
 • Canrannau uchel o gartrefi’r cyngor yn diwallu Safon Ansawdd Tai Cymru
 • 66% o’r holl wastraff yn cael ei ailgylchu

Mae’n cynnwys pethau megis faint mae ymwelwyr yn ei wario yn y fwrdeistref sirol; faint o eiddo masnachol sydd wedi’u meddiannu; y nifer o ofalwyr rydym ni’n gweithio neu’n ymgysylltu â nhw; nifer yr ymweliadau i’n canolfannau hamdden; nifer yr eiddo gwag sydd bellach yn cael eu defnyddio eto – a nifer o rai eraill.

Lle rydym ni eisiau gwella

Mae yna feysydd eraill yn yr adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad lle nad ydym wedi cyflawni’r gwelliannau roeddem eisiau, neu angen gwneud yn well, neu wedi’u graddio naill ai’n oren neu’n goch yn yr adroddiad.

 • Ar gyfartaledd, mae’n cymryd tua 206 diwrnod i ddarparu Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl, i wneud gwelliannau i’r cartref i helpu pobl fyw’n fwy annibynnol gartref.
 • Yn arolwg diweddaraf Canfyddiadau Diogelwch – bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi’n fuan – dim ond 35% o’r ymatebwyr ddywedodd eu bod yn teimlo’n ddiogel yng nghanol tref Wrecsam.
 • Yn yr un arolwg, dywedodd tua 72% o’r ymatebwyr eu bod yn teimlo’n ddiogel yn ardal eu cartrefi.
 • Canran y ffyrdd dosbarth A mewn cyflwr gwael cyffredinol ydi 3.3%, tra bod nifer y ffyrdd dosbarth B mewn cyflwr gwael yn 2.6%.

Mae rhai o’r meysydd uchod yn mynd i’r cyfeiriad cywir – ond mae’n rhaid i ni barhau i weithio’n galed i wneud gwelliannau lle gallwn ni.

Er mwyn gwylio’r drafodaeth am adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad, gwyliwch y gweddarllediad byw o gyfarfod ein Bwrdd Gweithredol am 10am ddydd Mawrth, 7 Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Fe hoffwn ddiolch i’r holl staff sydd wedi parhau i gyflwyno gwasanaethau o ansawdd uchel mewn amodau anodd iawn, ac yn erbyn cefndir parhaus o galedi, ar ôl i Lywodraeth Cymru dorri ein cyllid o £62 miliwn dros y 10 mlynedd diwethaf.”

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN