Fe’i gelwir fel y noson agoriadol fwyaf lwyddiannus erioed ar gyfer Wrecsam Agored!

Fe wnaeth cannoedd o gefnogwyr awyddus fynd ymlaen i Undegun a Tŷ Pawb ddydd Gwener i weld dadorchuddio casgliad gwych o waith, gan artistiaid lleol yn bennaf gyda rhai o ymhellach i ffwrdd!

Y Wrecsam Agored yw arddangosfa gelf agored fwyaf Gogledd Ddwyrain Cymru. Gall unrhyw artist, amatur neu broffesiynol, cymrud rhan. Derbynnir unrhyw gyfrwng celf, o ffilm i beintio, ffotograffiaeth, cherflunwaith a llawer mwy.

Rhoddwyd hyd at 300 o weithiau gan gyfanswm o 180 o wahanol artistiaid eu cofrestru eleni ac maent bellach yn cael eu harddangos ar draws y ddau leoliad.

Dyfarnwyd gwerth gwobr o £3,000 i artistiaid mewn pedwar categori ar y noson hefyd.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Dau leoliad yn gweithio gyda’i gilydd

Tŷ Pawb oedd cyrchfan gyntaf y noson.

Yn dilyn rhai areithiau agoriadol gan Faer Wrecsam (Y Cyng Andy Williams), Marja Bonada (Cyd-gyfarwyddwr Undegun Arts) a Jo Marsh (Cyfarwyddwr Creadigol Tŷ Pawb), cafodd gwesteion gyfle i chwalu’r orielau a sgwrsio â rhai o’r artistiaid a staff sy’n ymwneud â’r arddangosfa.

Tŷ Pawb: 

Yna daeth digwyddiad eiconig – taith gerdded lluserydd i Undegun, y lleoliad cyd-gynhaliol ar gyfer arddangosfa eleni. Yn ffodus, nid oedd y gwynt a’r glaw yn achosi gormod o broblem gan fod y rhain yn llusernau LED! Cafodd pob un ei ddylunio mewn digwyddiad crefft poblogaidd yn Tŷ Pawb.

Unwaith roedd y tyrfaoedd wedi casglu yn yr oriel helaeth Undegun, dechreuodd rhan nesaf y digwyddiad. Dyfarnu’r gwobrau. Yn beirniadu roed Thomas Dukes, curadur Oriel ‘Open Eye’ yn Lerpwl, Rabab Gazoul, cyd-gyfarwyddwr Gentle / Radical, Caerdydd; a Simon Job, enillydd y Wrecsam Agored yn 2017.

Am ryddhawyd gwobrau i gyd. Dyma’r enillwyr:

Gwobr y Beirniaid – Lesley James – Opposing Views (Tŷ Pawb)

Ymarfer Cymwys â Chymdeithasol – Louise Short – Sunset Over Stanlow (Tŷ Pawb)

Gwobr Cyfryngau Lens – Alan Whitfield – Marram Grass House (Undegun)

Gwobr Person Ifanc – Gideon Vass – (Undegun)

Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd!

Bydd pumed gwobr ‘Gwobr y Bobl’ hefyd yn cael ei roi ar ddiwedd yr arddangosfa. Penderfynir hyn gan bleidlais gyhoeddus, y gall unrhyw un sy’n ymweld â’r arddangosfa gymryd rhan ynddi.

Undegun:

Awyrgylch “cyffrous”

Gyda’r gwobrau a ddyfarnwyd, roedd hi’n amser dathlu hefo’r tyrfaoedd yn mwynhau awyrgylch parti i orffen noson wych.

Meddai Cyd-Gyfarwyddwr Undegun, Marja Bonada: “Roeddem wrth ein bodd ac yn llethu safon y gwaith y Wrecsam Agored eleni, a hefyd gan y nifer anhygoel ddaeth i’r noson agoriadol.

“Roedd Undegun yn llawn o ymwelwyr, ac roedd yr awyrgylch yn gyffrous. Mae’n dangos faint o bobl creadigol sydd yn yr ardal sy’n haeddu y cyfle i arddangos eu talentau. Rydym yn mawr obeithio y bydd pobl yn dychwelyd i rannu eu celf gyda ni ac i fwynhau yr arddangosfeydd yr ydym yn eu rhoi ar waith. Yr un nesaf fydd ein Arddangosfa Deiliaid Stiwdio, sef yr un gyntaf o 2019.

“Diolch yn fawr i’r holl staff a gwirfoddolwyr yn Undegun aTŷ Pawb am weithio mor galed i’w wneud yn llwyddiant mawr mor fawr”.

Arddangosfa i bawb ei fwynhau

Meddai Jo Marsh, Cyfarwyddwr Creadigol Tŷ Pawb: “Rydyn ni’n hapus dros ben gyda’r chefnogaeth gwych a gawsom heno. Fe wnaethon ni gyfrifo bron i 300 o bobl yn Tŷ Pawb ac efallai y bu mwy a ymunodd â ni yn Undegun. Dyma’r digwyddiad agoriad mwyaf llwyddiannus y gallwn ei gofio ar gyfer y Wrecsam Agored.

“Mae mor bwysig sicrhau bod yr arddangosfeydd hyn yn hygyrch ac yn fwynhad i bawb, nid dim ond cefnogwyr celfyddyd traddodiadol. Mae Agor Wrecsam yn arddangosfa wych ar gyfer y dalent godidog sydd gennym yn yr ardal leol felly mae wedi bod yn wych i ni weld cymaint o wynebau newydd yn y ddau leoliad heno. Fe hoffem weld cymaint o bobl â phosibl yn dod i fwynhau’r sioe dros y misoedd nesaf.

“Mae llawer iawn o waith yn mynd i drefnu arddangosfa ar y raddfa hon ac rydym wrth ein boddau i’r staff a’r trefnwyr yn ein lleoliadau. Mae’r holl orielau’n edrych yn wych.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu rhoi digwyddiad mor llwyddiannus iawn i ddathlu ein golygfa gelf leol.

“Mae’n hynod weld amrywiaeth o arddulliau a thalent o artistiaid o bob oed a chefndir mewn un arddangosfa. Rwy’n credu y bydd argraff fawr ar unrhyw un sy’n ymweld dros y misoedd nesaf. Mae ansawdd y gwaith yn rhagorol ar draws y bwrdd.

“Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr gwobrau ac i’r staff a threfnwyr yn y ddau leoliad am roi sioe mor drawiadol at ei gilydd.”

Peidiwch â phoeni os nad oeddech chi yma, rydym wedi ei dynnu ar ffilm i chi:

 

Dewch i weld!

Os ydych chi wedi colli’r noson agoriadol, peidiwch â phoeni, mae’r arddangosfa ar gael yn Undegun a Tŷ Pawb tan 16 Rhagfyr ac mae’n rhad ac am ddim i’w weld felly mae gennych ddigon o amser i ddod i fwynhau’r gwaith anhygoel hyn.

Bydd digon o weithgareddau a digwyddiadau hefyd yn gysylltiedig â’r arddangosfa dros y misoedd nesaf.

Cynhelir Arddangosfa Agored Wrecsam 2018 gan Tŷ Pawb ac Undegun, Wrecsam, gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Prosiect HWN, Celfyddydau East Street a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU