Gwybodaeth

Bydd Cyngor Wrecsam yn ailagor ei adeiladau cyhoeddus ddydd Llun 21 Mawrth wrth i Gymru barhau i ddod allan o bandemig y coronafeirws.

Mae rhai adeiladau, fel llyfrgelloedd, canolfannau adnoddau cymunedol a Thŷ Pawb, wedi bod ar agor i gwsmeriaid ers tro bellach, ond mae eraill wedi aros ar gau tra bo’r pandemig yn fwy difrifol.

Adeiladau a fydd yn ailagor i’r cyhoedd ar 21 Mawrth yw derbynfa Neuadd y Dref a swyddfeydd ystadau tai lleol.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Galw Wrecsam

Mae Galw Wrecsam, sef canolfan cyswllt cwsmeriaid y cyngor ar Stryt yr Arglwydd, wedi bod ar agor ar gyfer apwyntiadau ers y llynedd.

Fodd bynnag, bydd y ganolfan yn ailddechrau gwasanaethau wyneb yn wyneb llawn i gwsmeriaid yr wythnos nesaf – gan gynnwys ymholiadau heb apwyntiadau (sylwch y bydd angen trefnu apwyntiadau ar gyfer ymholiadau mwy cymhleth o hyd).

Ond cyn i chi gychwyn ar eich siwrnai, cofiwch fod rhifau ffôn cyhoeddus y cyngor i gyd ar gael ar ein gwefan ac mae nifer o wasanaethau hefyd ar gael ar-lein.

Yn wir, y ffordd gyflymaf a hawsaf i gwsmeriaid gael gafael ar wasanaethau fel arfer yw trwy fynd ar-lein.

Dysgu byw gyda’r feirws

Dywedodd Ian Bancroft, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

“Er nad yw Covid-19 wedi diflannu’n llwyr, rydym mewn sefyllfa llawer gwell rŵan o ganlyniad i’r cyfraddau brechu uchel a’r imiwnedd ymysg y boblogaeth.

“Fel gweddill Cymru a’r DU, mae’n teimlo ein bod bellach yn symud allan o gyfnod argyfwng y pandemig ac i mewn i gyfnod lle rydym yn dysgu ymdopi a byw gyda’r feirws.

“O ganlyniad, bydd unrhyw adeiladau cyhoeddus neu bwyntiau mynediad wyneb yn wyneb sydd heb agor eto, yn ailagor ar 21 Mawrth.

“Mae hyn hefyd yn adlewyrchiad o’r llacio cyfyngiadau Covid sy’n digwydd yn barhaus ledled Cymru.”

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH