Covid-19

Dylech ymddwyn fel pe bai’r firws arnoch

Mae Wrecsam yn parhau i fod â’r lefelau uchaf o coronafeirws yng Nghymru (868 i bob 100k o’r boblogaeth saith diwrnod yn olynol).

Mae’r amrywiolyn newydd yn lledaenu’n gyflym a bellach, dyma sy’n gyfrifol am hyd at 80% o’r holl achosion newydd.

Mae pobl o bob oed yn cael eu taro’n wael, rhai yn marw, ac mae ein gwasanaethau iechyd lleol o dan bwysau aruthrol.

Mae hi’n ddrwg…ond mae gobaith.

Mae’r ffigurau yn Wrecsam wedi gostwng ychydig heddiw, a chyn bo hir, dylai’r cyfnod clo a gyflwynwyd ar draws Cymru ar 20 Rhagfyr ostwng y niferoedd eto.

Mae’r rhaglen frechu hefyd ar y gweill.

Ond ni ddylech gamgymryd….mae’r sefyllfa yn dal yn ddifrifol iawn ac mae’r neges yn syml:

Dylech ymddwyn fel pe bai Covid-19 arnoch chi – a phawb rydych yn eu cyfarfod.

Mewn geiriau eraill, byddwch yn hynod ofalus a pheidiwch â chymysgu hefo pobl o aelwydydd eraill…y tu mewn na’r tu allan.

Gall ein penderfyniadau ni o ddydd i ddydd wneud gwahaniaeth rhwng byw a marw i rywun.

Rhifau = pobl

Mae’r fideo hwn yn dangos sut mae’r rhifau wedi codi a gostwng yn Wrecsam yn ystod y pandemig. Mae’n ein hatgoffa mor gyflym y gall Covid-19 ledaenu, ac mae’n bwysig cofio fod pob rhif yn cynrychioli pobl sydd wedi cael y firws.

Rhifau = pobl

Lefelau’r Coronafeirws yn eich ardal chi

Mae’r rhan fwyaf o ardaloedd Wrecsam wedi gwella ychydig ers dechrau’r wythnos hon, er bod rhai wedi gwaethygu ac mae’r ffigurau yn dal yn uchel iawn. Dyma’r ardaloedd sydd â mwy na 700 i bob 100k o’r boblogaeth:

 • Hermitage a Whitegate (1,337 i bob 100k)
 • Gorllewin Gwersyllt a Brynhyfryd (1,249)
 • Gogledd y Dref, y Brifysgol a Rhosddu (1,137)
 • Rhos a De Johnstown (1,110)
 • Parc Caia (1,087)
 • New Broughton a Bryn Cefn (1,044)
 • De Llai a Dwyrain Gwersyllt (947)
 • Gorllewin Wrecsam (912)
 • Coedpoeth a Brymbo (855)
 • Penycae a’r Mwynglawdd (820)
 • Acton a Maesydre (791)
 • Gresffordd, Marford a’r Orsedd (749)

Yn Wrecsam, mae’r firws yn llwyddo i gyrraedd cartrefi pobl ac yn lledaenu ymysg aelodau’r teulu.

Mae hefyd i’w weld mewn rhai cartrefi gofal, mannau gwaith, yr ysbyty a’r carchar.

Cynnig y brechlyn yn Wrecsam

Mae staff a phreswylwyr cartrefi gofal yn Wrecsam yn parhau i gael eu brechu.

Fel cyngor, rydym hefyd wedi darparu enwau staff rheng flaen gofal cymdeithasol fydd angen y brechlyn cyn gynted a bo modd.

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio brechu:

 • Holl staff a phreswylwyr cartrefi gofal, gweithwyr iechyd a gofal, pobl dros 70 a phobl sydd â chyflyrau iechyd blaenorol erbyn canol mis Chwefror.
 • Pobl dros 50 oed erbyn y gwanwyn.
 • Pob oedolyn arall erbyn yr hydref.

Yn yr wythnosau sydd i ddod, dylai pob aelwyd yn Wrecsam dderbyn llythyr gan y bwrdd iechyd, a bydd nifer wedi ei dderbyn yn barod trwy e-bost.

Mae’n egluro mwy am roi’r brechlyn – gan gynnwys sut y cysylltir â chi ynglŷn ag apwyntiad.

Mae’r rhan fwyaf o’r brechlynnau yn cael eu rhoi ar hyn o bryd mewn Canolfannau Brechu Torfol yng Ngogledd Cymru.

Ond, mae cynlluniau yn eu lle i weithredu Canolfannau Brechu Lleol yn Wrecsam lle mae eu hangen, a defnyddio meddygfeydd hefyd.

Ysgolion a dysgu o bell

Fel gweddill Cymru, mae ysgolion Wrecsam yn parhau i ddarparu dysgu o bell i ddisgyblion.

Oni bai fod gostyngiad sylweddol yn lefelau’r firws, bydd hyn yn parhau hyd hanner tymor Chwefror.

Dyma sy’n rhaid i bawb ei wneud

Dylech ymddwyn fel pe bai Covid-19 arnoch chi – a phawb rydych yn eu cyfarfod.

Daliwch i gadw at y cyfyngiadau presennol yng Nghymru a:

 • Peidiwch â chymysgu efo pobl eraill o aelwydydd eraill ( y tu mewn na’r tu allan).
 • Dylech deithio at ddibenion hanfodol yn unig…megis gwaith, rhesymau iechyd neu ddyletswyddau gofalu.

Mae’n hawdd ei ddeall, weithiau yn anodd ei wneud, ond mae’n rhaid i bawb aros yn gryf a dal ati.

Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol