Covid 19
Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn yr hyn a gyhoeddwyd ar y blog hwn ddydd Mercher (15.4.20).

Negeseuon allweddol heddiw

● Os ydych chi, neu rywun yr ydych yn eu hadnabod, yn cael trafferth â phethau fel siopa neu fynediad at feddyginiaeth, cysylltwch â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam ar 01978 312556 neu anfonwch e-bost at COVID19@avow.org
● Os ydych chi’n ddigartref – neu dan fygythiad o ddigartrefedd – cysylltwch â’n gwasanaeth dewisiadau tai ar 01978 292947.
● Dilynwch gyngor y Llywodraeth dros y penwythnos os gwelwch yn dda. Arhoswch adref.
● Os ydych chi’n parcio eich car ar y ffordd, sicrhewch eich bod yn gadael digon o le i’n wagenni biniau allu mynd heibio.
● Mae dros £14 miliwn bellach wedi’i ddyrannu i fusnesau yn Wrecsam dan y cynllun cymorth rhyddhad ardrethi busnes. Os nad ydych chi eisoes wedi gwneud cais, gwiriwch i weld a ydych yn gymwys.

Ian Bancroft – Prif Weithredwr
Mark Pritchard – Arweinydd y Cyngor

Os ydych chi’n cael trafferth, mae yna bobl sy’n gallu helpu

Mae ein bywydau wedi newid yn sylweddol dros yr wythnosau diwethaf, ac mae anghenion nifer o bobl sy’n byw yn ein cymunedau wedi newid yn ogystal.

Mae yna bobl sydd angen cymorth gyda siopa bwyd, casglu meddyginiaeth, mynd â’r ci am dro a nifer o dasgau dyddiol eraill.

Mae’r mwyafrif o oedolion diamddiffyn yn ein cymunedau yn derbyn y cymorth a’r cyngor y mae arnynt eu hangen i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ond efallai nad yw hyn yn wir am bawb.

Cymorth gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW)

Os ydych chi, neu rywun yr ydych yn eu hadnabod yn cael trafferth… a ddim yn derbyn cymorth angenrheidiol gyda phethau fel siopa, cael mynediad at feddyginiaeth neu ofalu am anifeiliaid anwes, cysylltwch ag AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam).

Ffoniwch 01978 312556 neu anfonwch e-bost at COVID19@avow.org a bydd un o wirfoddolwyr AVOW yn cysylltu â chi i wneud unrhyw drefniadau hanfodol.

A ydych chi’n wynebu digartrefedd?

Os ydych chi’n ddigartref – neu dan fygythiad o ddigartrefedd – mae ein gwasanaeth dewisiadau tai yn parhau i gynnig cymorth.

Ffoniwch ni ar 01978 292947

Mae hyn yn cynnwys cymorth i unrhyw un sy’n profi trais domestig.

Arhoswch gartref dros y penwythnos

Wrth i benwythnos arall ddechrau, cofiwch barhau i ddilyn cyngor y Llywodraeth os gwelwch yn dda.

Arhoswch gartref, gan eithrio unrhyw siwrneiau hanfodol ac ymarfer corff lleol unwaith y dydd, a chadwch bellter o 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw.

Aros gartref. Diogelu’r GIG. Achub bywydau.

Gwastraff ac ailgylchu

Parciwch yn ofalus – peidiwch ag atal ein lorïau bin rhag pasio

Rydym yn deall nad oes gan bawb dramwyfa neu garej, ac mae llawer o bobl yn dibynnu ar barcio ar y stryd.

Ond os ydych chi’n gwybod y bydd eich biniau’n cael eu casglu, edrychwch ar y stryd a gwiriwch fod digon o le i’n cerbydau mawr allu ymgymryd â’u dyletswyddau’n ddiogel.

Cofiwch, mae ein lorïau yn drwm ac yn llydan, felly mae’n rhaid i’n gyrwyr fod yn sicr y gallant deithio ar hyd strydoedd a throi’r cerbyd heb achosi unrhyw ddifrod. Os nad yw’r lorïau yn gallu mynd heibio, nid ydynt yn gallu gwagio biniau pobl… sy’n peri siom i aelwydydd.

‘Does yna neb eisiau achosi i’r stryd gyfan golli allan ar eu casgliadau biniau, felly … os ydych chi’n parcio eich car ar y ffordd, sicrhewch eich bod yn gadael digon o le i’n wagenni biniau allu mynd heibio.

Mae ein timau sbwriel yn gweithio’n galed iawn, ac nid oes arnynt eisiau gadael unrhyw finiau heb eu gwagio.

Diolch am eich cefnogaeth.

Cymorth Busnes

A ydych chi wedi gwirio i weld a ydych yn gymwys?

Hoffem ddiolch i’n prif swyddog cyllid, ein timau cyllid a phawb sydd wedi bod ynghlwm â thalu dros £14 miliwn i 1,220 o fusnesau yn Wrecsam, fel rhan o’r cymorth rhyddhad ardrethi busnes a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Er ein bod yn parhau i dderbyn ceisiadau bob dydd, rydym yn annog unrhyw un nad ydynt eisoes wedi gwneud cais i wirio a yw eu busnes yn gymwys ac – os felly – i gyflwyno cais ar-lein.

Os ydych yn gwneud cais, dylid gwirio’r manylion yr ydych yn eu darparu’n ofalus – yn arbennig rhifau cyfrif banc a rhifau didoli – oherwydd gall manylion anghywir arwain at oedi yn eich taliad.

Lansio ap newydd i dracio ac olrhain y coronafeirws

Gofynnir i bobl ledled Cymru lawrlwytho’r ap a chofnodi eu symptomau dyddiol er mwyn helpu i greu darlun cliriach o sut mae’r feirws yn effeithio ar bobl.

Mae’r ap ar gyfer pawb, nid y rhai sydd â symptomau yn unig.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Nodyn atgoffa – prydau ysgol am ddim

Yn ystod dyddiau’r wythnos, rydym yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim ar draws y fwrdeistref sirol.

Os nad yw eich plant yn yr ysgol ac os ydynt yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, gallwch gasglu eu pecynnau cinio o un o’r safleoedd canlynol.

● Swyddfa Ystâd Parc Caia
● Swyddfa Ystâd Plas Madoc
● Swyddfa Ystâd Brychdyn
● Swyddfa Ystâd Gwersyllt
● Swyddfa Ystâd Rhos (Stiwt)
● Neuadd Goffa Wrecsam
● Plas Pentwyn, Coedpoeth
● Canolfan Adnoddau Llai
● Llyfrgell Owrtyn (Ystafelloedd Cocoa)
● Llyfrgell y Waun
● Canolfan Adnoddau Brymbo

Gallwch fynd i’ch safle agosaf. Dylid casglu pecynnau cinio rhwng 11.30 ac 1pm gan riant neu ofalwr.

Bydd yn rhaid i chi roi enw eich plentyn / plant a’r ysgol y maent yn ei mynychu i’r staff, a byddwch ond yn gallu casglu pecyn cinio i’ch plentyn / plant eich hun.

Bydd gofyn i chi ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol yn ogystal, drwy gadw pellter oddi wrth bobl eraill.

Nodyn Atgoffa – Ffynonellau gwybodaeth ddibynadwy am Covid-19

Caiff y wybodaeth ddiweddaraf am y feirws a beth ddylai pobl wneud amdano ei darparu trwy:

● Ddatganiadau dyddiol ar y teledu gan y Llywodraeth (gan gynnwys gweinidogion y Llywodraeth).
● Briff swyddogol bob dydd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol am 2pm, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru am 3pm.

COVID-19 (CORONAFEIRWS NEWYDD) – NODYN BRIFFIO’R CYHOEDD 15.4.20