Covid 19
Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn yr hyn a gyhoeddwyd ar y blog hwn yr wythnos diwethaf (26.6.20).

Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw

  • Beth mae diweddariad heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei olygu i Wrecsam? Gall pawb ohonom barhau i deimlo’n ddiogel a hyderus os ddilynwn ni’r arweiniad swyddogol.
  • Mae tafarndai yn Lloegr yn ailagor y penwythnos hwn, ond cofiwch fod y rheol pum milltir dal mewn grym yng Nghymru…ac mae tafarndai ochr yma’r ffin dal i fod ar gau am y tro.

Beth mae datganiad heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei olygu i Wrecsam?

Mae diweddariad heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn cynnwys tair neges bwysig…

  • Mae’r tîm sy’n rheoli’r achosion sy’n gysylltiedig â Rowan Foods wedi cofnodi cynnydd bychan o chwe achos ers dydd Mercher (gan ddod â’r cyfanswm i 289 o achosion).
  • Does dim tystiolaeth fod yr achosion newydd wedi’u seilio yn y ffatri, ac mae’r canlyniadau fel yr hyn y byddai ICC yn ei ddisgwyl wrth gynnal profion penodol.
  • Mae gennym rôl i’w chwarae wrth atal lledaeniad y feirws trwy ddilyn y canllawiau – yn cynnwys cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo’n rheolaidd, ac osgoi rhannu car gyda phobl o du allan i’n haelwyd ein hunain.

Felly beth mae hyn yn ei olygu i Wrecsam?

“Diogel a hyderus”

Mae’n golygu y gall pawb ohonom barhau i deimlo’n ddiogel a hyderus os ddilynwn ni’r arweiniad swyddogol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol:

“Boed chi’n siopa yng nghanol y dref, yn anfon eich plant yn ôl i’r ysgol neu’n ymweld â’n parciau a mannau agored…cyn belled â’n bod yn cadw at y rheolau ac yn dilyn cyngor y llywodraeth, gall pawb ohonom deimlo’n ddiogel.

“Mae’r sefyllfa sy’n gysylltiedig â’r ffatri yn cael ei reoli’n ofalus gan y tîm aml asiantaeth dan arweiniad ICC, a dim ond chwe achos newydd sydd wedi cael eu cofnodi ers dydd Mercher.

“Mae’r nifer fawr o wybodaeth ac arbenigedd sydd ar gael yn sicrhau ymagwedd benodol a gwyddonol a ddylai roi llawer o sicrwydd i bobl yn Wrecsam.

“Serch hynny, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn iawn i’n hatgoffa fod gennym rôl i’w chwarae yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws. Tydi pethau ddim drosodd eto.

“Ond os weithiwn ni gyda’n gilydd trwy gadw at y rheolau, gallwn barhau i deimlo’n ddiogel ac yn hyderus yn ein bwrdeistref sirol.”

Ailagor tafarndai yn Lloegr – ond cofiwch am y rheol pum milltir

Mae tafarndai yn Lloegr yn ailagor y penwythnos hwn, ond cofiwch….mae’r rheolau yn wahanol yng Nghymru.

Er bod disgwyl i’r rheol pum milltir newid yn fuan, mae’n parhau i fod mewn grym y penwythnos yma. Felly os ydych chi’n byw yng Nghymru, ni ddylech deithio yn bellach na phum milltir am ddibenion dianghenraid (sy’n cynnwys picio dros y ffin i fynd i’r dafarn).

Mae tafarndai yng Nghymru yn parhau i fod ar gau am y tro.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Toiledau Stryt Henblas yn ailagor

Yn gynharach yr wythnos hon, fe wnaethom ailagor toiledau Stryt Henblas i gefnogi siopa dianghenraid yn dychwelyd i ganol tref Wrecsam.

Mwy o wybodaeth…

Clicio a chasglu yn Llyfrgell Wrecsam

Rydym ni hefyd yn treialu gwasanaeth clicio a chasglu newydd yn Llyfrgell Wrecsam…i’ch helpu i gael gafael ar eich hoff lyfrau.

Mwy o wybodaeth…

Marchnad a neuadd fwyd Tŷ Pawb yn ailagor

Mae marchnad a neuadd fwyd Tŷ Pawb bellach ar agor rhwng 10am a 4pm, ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ac mae masnachwyr bwyd penodol yn cynnig bwyd i fynd tan 6pm.

Mwy o wybodaeth…

Parchwch fynwentydd

Nodyn Atgoffa – ffynonellau gwybodaeth ddibynadwy am Covid-19

Caiff y wybodaeth ddiweddaraf am y feirws a beth ddylai pobl wneud amdano ei darparu trwy:

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws.

YMGEISIWCH RŴAN

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd, 26.6.20